Често задавани въпроси за пенсионното осигуряване

Често задавани въпроси за пенсионното осигуряване

Пенсионно осигуряване

Ние сме тук, винаги на разположение. До теб!
Какви са преимуществата на тристълбовата пенсионна система?

Тристълбовата пенсионна система дава възможност да получаваш допълнителна пенсия от фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (II стълб – Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд), както и пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (III стълб – Доброволен пенсионен фонд).
Ако използваш всички форми на осигуряване, ти можеш да си осигуриш едно добро ниво на доходи в годините след пенсиониране.

Задължително ли е да се осигуряваш в Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд?

Ако си роден след 31.12.1959 г., ти задължително се осигуряваш освен във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (I стълб - Държавно обществено осигуряване), и в Универсален пенсионен фонд за втора пенсия (II стълб – Допълнително задължително пенсионно осигуряване).
Родените след 31.12.1959 г. имат възможност да се осигуряват и в Професионален пенсионен фонд,  ако работят при условията на I или II категория труд.

Лицата, родени преди 01.01.1960 г., се осигуряват само във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (I стълб - Държавно обществено осигуряване) и имат възможност да се осигуряват и в  Професионален пенсионен фонд (II стълб - ППФ), ако работят при условията на I или II категория труд.

Всички дейности от I и II категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 64 от 2001 г.). За повече информация, виж Кодекса за социално осигуряване.

Какъв е размерът на осигурителната вноска за Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд?

Размерът на вноската за Универсален пенсионен фонд (УПФ) и Професионален пенсионен фонд (ППФ) се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Ако си на трудов договор, размерът на месечната вноска за Универсален пенсионен фонд, определен за 2019 г., е 5% от осигурителния ти доход, от които 2,8% са за сметка на работодателя, а останалите 2,2% - за твоя сметка.

Ако си самоосигуряващо се лице, вноските за Универсален пенсионен фонд са изцяло за твоя сметка.
За държавните служители осигурителните вноски се покриват изцяло от работодателя (държавата).
Ако работиш при I и II категория труд, вноската в Професионален пенсионен фонд е изцяло за сметка на работодателя. Размерът й за 2019 г. за първа категория труд е 12% върху осигурителния доход, а за втора категория труд - 7% върху осигурителния доход.

Кога и как трябва да избереш Универсален пенсионен фонд?

Ако не избереш сам пенсионното дружество, което да управлява средствата ти за втора пенсия до три месеца  след започване на първата ти работа, ще бъдеш служебно разпределен от Националната агенция за приходите (НАП) в някое от дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. 
Важно е да избереш пенсионно дружество, което да управлява отговорно и професионално твоите пари в годините до пенсиониране.

Кога може да промениш Универсалния пенсионен фонд, в който се осигуряваш?

Средствата  в индивидуалната партида могат да бъдат прехвърляни в друг пенсионен фонд,  ако e изминала 1 година след последното ви прехвърляне (едногодишният срок се прилага както от последната промяна на участие, така и от сключването на първия осигурителен договор, служебното разпределение, или възобновяването на осигуряването в УПФ по чл. 124а от КСО).
Родените след 31 декември 1959 г. (съгласно приетите в края на юли 2015 г. промени в КСО), които се осигуряват в универсален пенсионен фонд могат да променят осигуряването си, като насочат вноските си към държавен фонд „Пенсии” (съответно към фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“*).  Промяната от осигуряване в УПФ към осигуряване във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от КСО*, и обратно може да се прави многократно, но след изтичане на поне 1 година от последната промяна на осигуряването. Окончателният избор трябва да стане не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Как се определя размерът на пенсията, която ще получаваш от Универсален пенсионен фонд?

Пенсията се определя от натрупаната сума в индивидуалната осигурителна партида, т.е. от размера на постъпилите вноски през осигурителния период, броя им и доходността, реализирана от пенсионния фонд, който управлява средствата, както и от одобрените от Комисията за финансов надзор биометрични таблици, използвани от пенсионните фондове, и от техническия лихвен процент.

Кога е най-подходящо да започнеш да правиш вноски в допълнително доброволно пенсионно осигуряване?

При допълнителното доброволно пенсионно осигуряване крайният резултат зависи изцяло от това каква сума човек е успял да натрупа към момента, в който реши да се пенсионира. От тази гледна точка, тази пенсия зависи основно от три неща - размера на вноските, периода на осигуряване и инвестиционния доход.

Колкото по-рано започнеш да се осигуряваш в доброволен пенсионен фонд, толкова по-голяма е възможността в годините след пенсиониране пенсията ти да съставлява значителен процент от последната ти работна заплата.

Какви данъчни преференции може да използваш при осигуряване в доброволен пенсионен фонд с лични вноски?

Годишната данъчна основа се намалява с направените през календарната година лични вноски в общ размер, ненадвишаващ 10% от данъчната основа. Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодателя лични вноски в общ размер до 10% от месечната данъчна основа.

За информация - Кодекса за социално осигуряване (Чл. 254 от КСО и чл. 19, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ).

Каква информация ти носи стойността на един дял за конкретна дата?

Твоята индивидуална осигурителна партида освен в левове се води и в дялове.

Всички вноски, които постъпват по твоята сметка, се отчитат в дялове и в части от дялове. Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Стойността на един дял за конкретна дата ти дава възможност да изчислиш какъв е размерът на средствата в лева по твоята партида към същата дата.

Необходимо е да умножиш броя на дяловете, които формират партидата ти, по стойността на един дял. Стойността на един дял можеш да намериш в секция Стойност на дял.

Как да получиш повече информация или да направиш консултация с нас?

Своите въпроси може да зададеш:

  • във всеки офис на дружеството в страната;
  • в Центъра за контакт с клиенти на безплатен телефон 0800 11 464;
  • по имейл на client.service@nnbulgaria.com;
  • чрез електронната форма Свържи се с нас:

Какви промени може да правиш в договора си за допълнително доброволно пенсионно осигуряване?

При желание можеш да промениш по всяко време посочените по-долу параметри в своя договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване:

  • размер на вноската;
  • честота на плащане на вноската;
  • лицата, посочени като наследници по договора.

Анекс за изменение по договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване можеш да попълниш, като:

  • посетиш наш офис:
  • заявиш искане за среща с наш консултант в Центъра за контакт с клиенти на безплатен телефон 0800 11 464.

Как може да получиш онлайн достъп до информация за твоите средства?

Можеш да получиш олайн достъп до своята партида по един от следните начини:

  • като посетиш наш офис;
  • като попълниш „Декларация за актуализация на лични данни“ и я изпратиш на имейл адрес client.service@nnbulgaria.com, подписана с твой личен електронен подпис.

Имаш някакъв проблем с онлайн приложението?

Свържи с нас на безплатен телефон 0800 11 464 или ни пиши на имейл адрес client.service@nnbulgaria.com, за да ти съдействаме.

По коя сметка можеш да правиш вноските си в Доброволен пенсионен фонд?

Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG70 UNCR 9660 1004 3606 03
BIC код: UNCR BGSF

Как може да се прехвърлиш в NN Универсален пенсионно осигуряване?

Може да подадеш заявление за прехвърляне, като:

  • посетиш наш офис;
  • попълниш документите „Заявление за промяна на участие“ и „Договор за УПФ“ и ги изпратиш на имейл адрес client.service@nnbulgaria.com, подписани с  твой личен електронен подпис;
  • сe свържеш с нас на безплатен телефон 0800 11 464, за да организираме среща с наш консултант в удобно време и комфортно за теб място.

Как да актуализираш личните си данни?

Свържи се с нас на безплатен телефон 0800 11 464 и ние ще ти съдействаме.

Какво означават вноските със знак минус по твоята партида?

Операциите със знак минус представляват прихващания, т.е. вноски, които първоначално са преведени от НАП, а след това са прихванати (сторнирани) от НАП при последващи плащания.

Ако в извлечението си виждаш операции с отрицателен знак, това означава, че и по твоята  партида са извършени такива прихващания.
Причини за това могат да бъдат корекции на данни, направени от твоя работодател. Корекции могат да бъдат извършвани най-късно до 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят, а след тази дата - само след изрично разрешение на НАП или Националния осигурителен институт.

Ако искаш да разбереш конкретните причини, поради които са правени корекции на твои вноски, можеш да направиш запитване към НАП.

Как се превеждат вноските по индивидуалната ти партида в Универсален пенсионен фонд?

Твоят работодател е задължен след начисляване на трудовите възнаграждения да преведе осигурителните вноски по сметка на Националната агенция за приходите (НАП) до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

В този срок работодателят предоставя и декларация за работните дни и работната ти заплата. Самоосигуряващите се лица подават индивидуално своята декларация.  

Тази информация позволява на НАП да индивидуализира вноските за всяко осигурено лице. НАП следва да преведе по сметката на NN Универсален пенсионен фонд заплатената от работодателя осигурителна вноска в 30-дневен срок от постъпването й. След получаването й NN Универсален пенсионен фонд заверява постъпилата сума по твоята индивидуална партида.

Кога може да използваш средствата, натрупани по твоята партида?

Условията се определят според пенсионния фонд, в който се осигуряваш.

  •     Средствата в NN Универсален пенсионен фонд са предназначени за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост. Изплащането й ще започне, когато придобиеш право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО). При пожизнено трайно намалена работоспособност над 89,99% ти може да получиш еднократно до 50% от натрупаната в партидата сума.
  •     Осигуряването в NN Професионален пенсионен фонд дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране. При пожизнено трайно намалена работоспособност над 89,99% ти може да получиш еднократно до 50% от натрупаната в партидата сума.
  •     Средствата, натрупани по индивидуалната партида в NN Доброволен пенсионен фонд от лични вноски, може да бъде изтеглена по всяко време. Върху тези средства може да бъде удържан данък в размер на 10%. Сумите се облагат с данък само в случай, че клиентът, който тегли средства от ДПФ партидата си, е ползвал данъчни облекчения и тегли средства без да е в осигурителен случай, т.е. няма пенсионно решение или решение на ТЕЛК над 50 %. Ако клиентът тегли средства от партидата си и е в осигурителен случай (т.е. има пенсионно решение или решение на ТЕЛК над 50 %), независимо дали е ползвал данъчни облекчения или не на входа, то той не се облага с такси и удръжки от страна на пенсионното дружество.
  •     Средствата, натрупани от вноски от работодател, може да получиш само при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно КСО, до 5 години преди това или при трайно намалена работоспособност над  50%, независимо от срока на ТЕЛК решението.