Животозастраховане: промени по договор

Животозастраховане: промени по договор

Новото име на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) e „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.

Научете повече относно: Промените, свързани със животозастрахователната компания    

След уведомяване на NN Животозастраховане, застраховащият може едностранно да промени начина на плащане на премиите, да замени дадено ползващо лице и/или да включи нови ползващи лица. На годишнина от застрахователния договор застраховащият може да инициира промени, като включване и изключване на допълнителни покрития, увеличение на застрахователните суми/премии, включване и изключване на съзастраховани лица, промяна на периодичността на плащаните премии.

Как да заявяш изменения по животозастрахователния си договор?

За да извършиш промени по твоя животозастрахователен договор, е необходимо да предприемеш някоя от изброените по-долу стъпки:

 • да се свържеш с твоя финансово-застрахователен консултант;
 • да посетиш някой от офисите на NN Животозастраховане в страната;
 • да ни потърсиш на безплатен телефон 0800 11 464 в Центъра за контакт с клиенти на NN.

Кога и кой може да те посъветва как да адаптираш своята застраховка „Живот” към настоящите си нужди?

Настъпването на някои важни житейски събития като начало на самостоятелен живот, сключване на брак, закупуване и обзавеждане на жилище, раждане на дете, постъпване в университет на твоето дете, пенсиониране и други могат да бъдат причина за промяна на твоите потребности от животозастрахователна защита. Съществуват и редица неблагоприятни събития, които възникват неочаквано и изискват семейството да разполага със значителни средства за справяне с последиците от тях. С индивидуалния си подход консултантите на NN ти помагат да промениш/ адаптираш своя застрахователен план, така че той да отговаря на твоите нови житейски потребности и дългосрочни финансови цели.

Как да увеличиш застрахователната си сума и премия?

На всяка годишнина от застрахователния договор, извън случаите на 5% или съответно 25% увеличение на премията, ти можеш да увеличиш застрахователната сума по основното и допълнителните покрития след приемане на промяната от страна на застрахователя. За да извършиш промяната, ти следва да предприемеш една от посочените по-долу стъпки:

 • да се свържеш с твоя финансово-застрахователен консултант;
 • да посетиш някой от офисите на NN Животозастраховане в страната;
 • да ни потърсиш на телефон 0800 11 464 в Центъра за контакт с клиенти на NN.

Как можеш да включваш и изключваш съзастраховани лица?

Включване или изключване на съзастраховани лица може да бъде направено в едномесечния период преди всяка годишнина на договора. Необходимо е да бъде попълнен формуляр, в който се отбелязва исканата промяна. При включване на съзастраховано лице е необходимо то да попълни декларация за здравословно състояние, като възрастта на съзастрахованото лице трябва да е съобразена с тази в Общите условия на застраховката, както и да бъдат определени ползващи лица за съзастрахования.

Как можеш да промениш периодичността на плащане на премиите по договора си?

Такава промяна може да бъде направена в едномесечния период преди всяка годишнина на договора. Необходимо е да бъде попълнен формуляр, в който се отбелязва желаната периодичност на плащане.

Ако си избрал инвестиционен план „NN Eдно”

Как да промениш инвестиционната си програма?

Ти имаш право да прехвърлиш инвестиционните единици и/или да пренасочиш бъдещите периодични премии от един инвестиционен фонд в друг по всяко време, като подадеш писмено искане по образец на NN Животозастраховане. Уведомлението се подава:

 • лично от заявителя или от изрично упълномощено от него лице в една от агенциите на NN Животозастраховане в страната;
 • по пощата с писмо с обратна разписка или с куриер, като подписът върху заявлението се удостоверява с нотариална заверка. Моля, имай предвид, че изпращането на документи, които съдържат лични данни, по пощата или с куриер крие рискове. Образец на „Искане за прехвърляне на инвестиционни единици” и „Искане за промяна на инвестиционен фонд” можеш да намериш в раздел „Формуляри”.

Как да увеличиш рисковата част на застраховката?

На всяка годишнина от застрахователния договор, извън случаите на 5% или съответно 25% увеличение на премията, ти можеш да увеличиш застрахователната сума по основното и допълнителните покрития след приемане на промяната от страна на застрахователя. За да извършиш промяната, ти следва да предприемеш една от посочените по-долу стъпки:

 • да се свържеш с твоя финансово-застрахователен консултант;
 • да посетиш някой от офисите на NN Животозастраховане в страната;
 • да ни потърсиш на телефон 0800 11 464 в Центъра за контакт с клиенти на NN.

Как да увеличиш инвестиционната част на застраховката?

Ти можеш да увеличиш инвестиционната част на застраховката посредством плащане на извънредна премия по всяко време, в случай че по твоя застрахователен договор няма просрочени периодични премии, като подадеш писмено уведомление по образец на NN Животозастраховане. Уведомлението се подава:

 • лично от заявителя или от изрично упълномощено от него лице в една от агенциите на NN Животозастраховане в страната;
 • по пощата с писмо с обратна разписка или с куриер, като подписът върху заявлението се удостоверява с нотариална заверка. NN ти напомня, че изпращането на документи, съдържащи лични данни, по пощата или с куриер крие рискове. Като администратор на лични данни NN поема задължението за тяхната защита от момента на постъпването им в компанията. Образец на „Уведомление за плащане на извънредна премия” можеш да намериш в секция „Формуляри”.
Последна промяна на: 13.07.2020 г.