Животозастраховане: Плащане на застрахователни премии

Животозастраховане: Плащане на застрахователни премии

Новото име на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) e „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.

Научете повече относно: Промените, свързани със животозастрахователната компания    

Съществуват няколко начина за плащане на застрахователна премия.

Изберете най-удобния за вас.

Начини на плащане

Чрез платежно нареждане за регулярно плащане

Имате възможност да заявите пред банката, в която имате разплащателна сметка, че желаете премиите (вноските) по вашия застрахователен договор да се превеждат на определена дата и с избрана периодичност (месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна, според избрания от вас начин на плащане) по сметка на NN Животозастраховане. За целта трябва да посетите обслужващия ви клон на банката, да проверите дали клонът предоставя тази услуга и да попълните съответния формуляр за регулярно плащане. Имайте предвид, че е възможно в обслужващата ви банка тази услуга да се нарича по друг начин.

Банката ще преведе дължима сума по застрахователния ви договор при наличие на необходимата сума в сметката ви.

Разходите, свързани с плащането, зависят от тарифата на банката, чийто клиент сте.

Чрез директен дебит

При този начин на плащане е необходимо да имате разплащателна сметка в избрана от вас банка. Трябва изрично да заявите пред банката този начин за плащане на премията (вноските) по вашия застрахователен договор. За целта е необходимо да посетите обслужващия ви клон и да попълните „Съгласие за директен дебит”.

В определен ден от месеца NN ще изпраща искане към вашата банка за дължимата от вас сума по застрахователния договор. Банката ще потвърждава искането за дължима от вас сума по застрахователния ви договор при наличие на сума по сметката ви. В случай че към датата, на която NN изпрати искане към банката, по сметката ви няма налични средства, то тогава не се извършва плащане за съответния месец. В този случай ще бъде необходимо сумата да се преведе от ваша страна или да се подсигури достатъчна сума по сметката, за да може при следващо наше искане пропуснатите плащания да бъдат покрити.

Разходите, свързани с банковия превод, зависят от тарифата на банката, чийто клиент сте. 

Чрез платежно нареждане в банка

Можете да платите в банков клон на всяка банка, като преведете дължимата сума по сметка на NN Животозастраховане.

В случай че разполагате с разплащателна сметка и интернет банкиране, можете да преведете дължимата сума и онлайн.

Разходите, свързани с банковия превод, зависят от тарифата на банката, чийто клиент сте.

При плащане чрез платежно нареждане в банка платежното нареждане се попълва със следните данни:

IBAN сметка: BGXXXXXXXXXXXXXXX
BIC/SWIFT:
Банка: УниКредит Булбанк
Наредител: ЕГН
Основание за плащане: 8 цифреният номер на договора

Плащане на каса в Уникредит Булбанк

Този начин на плащане е особено подходящ, ако близо до вас има клон на УниКредит Булбанк.

При плащане на каса в Уникредит Булбанк трябва да съобщите на касиера само номер на застрахователен договор и колко вноски желаете да платите.

Чрез работодател

При този начин на плащане дължимата премия се удържа от заплатата по месторабота и се превежда от работодателя по сметка на NN. За целта е необходимо работодателят да даде съгласие да включва вноските по договора в месечната ведомост за заплати и да извършва плащането на дължимата премия към NN.
Предимството на този метод на плащане е, че данъчните облекчения за вноските по застраховки Живот могат да се ползват директно на месечна база.
Плащането на премията се извършва в евро или в лева по фиксирания валутен курс на БНБ (1 евро = 1.95583 лева).

При плащане на застрахователна премия всяка страна (работодател и застраховател) поема разноските по плащането към неговата обслужваща банка.

Важно!
За да идентифицираме извършено плащане, освен вашите имена, е необходимо да знаем и номера на застрахователния договор, по който се извършва плащането. Тази информация трябва да фигурира при направените плащания към нас от работодателя.

Банкови сметки

За плащане на премии по всички продукти на NN Животозастраховане

В лева:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG11UNCR96601039455004
BIC код: UNCRBGSF

Банка: ING Bank Sofia
IBAN: BG95INGB91451002260333
BIC код: INGBBGSF

В евро:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG52UNCR96601439455009
BIC код: UNCRBGSF

Банка: ING Bank Sofia
IBAN: BG24INGB91451402260317
BIC код: INGBBGSF

За извънредна премия по инвестиционна застраховка Живот

В лева:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG28UNCR70001501674511
BIC код: UNCRBGSF

В евро:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG30UNCR70001501673311
BIC код: UNCRBGSF

За погасяване на заем

Банка: ING Bank Sofia
IBAN: BG80INGB91451002260312
BIC код: INGBBGSF


Последна промяна на: 13.07.2020 г.