Животозастраховане: откупване на пллатени премии

Животозастраховане: откупване на пллатени премии

Новото име на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) e „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.

Научете повече относно: Промените, свързани със животозастрахователната компания    

Откупуване на застрахователния договор означава предсрочно прекратяване на застраховката и получаване на определена част от внесените до момента средства. Застраховката „Живот” е дългосрочен финансов инструмент и предсрочното му прекратяване е свързано със загуба на застрахователна защита и финансов ресурс.

Ако си стартирал спестовна или рискова застраховка „Живот”, като приложение към договора можеш да намериш информация за размера на сумата, която ще получиш при откупуване на застраховката. Тази сума се променя в зависимост от това на кой етап от срока на договора се вземе решението за прекратяване.

Ако имаш сключена инвестиционна застраховка „Живот”, можеш да откупиш изцяло или частично застрахователния си договор. При упражняване правото на частичен откуп NN изплаща паричната стойност на част от инвестиционните единици, натрупани в инвестиционната сметка на клиента, без да се налага договорът да бъде прекратяван.

Застрахователният договор и общите условия към него ти дават подробна информация за точния размер на откупната стойност по години . За по-детайлни разяснения можеш да потърсиш съдействието на твоя финансово-застрахователен консултант.

NN Животозастраховане изплаща откупната стойност след получаване на писмено заявление по образец.

Къде можете да подадете заявлението за откупване на платени премии?

Заявлението се подава:

  • лично от теб в един от офисите NN Животозастраховане в страната. При подаване на заявлението е необходимо да представиш личната си карта.
  • по пощата или с куриер, като подписът върху заявлението се удостоверява с нотариална заверка.

NN ти напомня, че изпращането на документи, съдържащи лични данни, по пощата или с куриер крие рискове. Като администратор на лични данни NN поема задължението за тяхната защита от момента на постъпването им в компанията.

Образец на заявление за откупуване на застрахователен договор по застраховка „Живот” и инвестиционна застраховка „NN Едно” можеш да намериш в секция Формуляри.

Правилата и процедурите относно откупуване на платени премии са описани детайлно във „ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ОТКУПНА СТОЙНОСТ”

За повече информация или въпроси можеш да се свържеш с нас на безплатния ни телефон 0800 11 464 или с твоя обслужващ консултант.

Последна промяна на: 13.07.2020 г.