Животозастраховане: Искане за застрахователно плащане

Животозастраховане: Искане за застрахователно плащане

За предявяване на искане за застрахователно плащане e необходимо ползващото лице, посочено в застрахователния договор, да попълни писмено заявление по образец на NN Животозастраховане. В зависимост от настъпилата щетата, документите, които трябва да бъдат представени, са различни. Затова е важно да се консултираш предварително с твоя обслужващ консултант относно придружаващите документи, които е необходимо да представиш за извършване на застрахователното плащане.

Къде можете да подадете своето заявление?

Заявлението и всички придружаващи го документи се подават:

  • лично от заявителя или от изрично упълномощено от него лице в един от офисите на NN Животозастраховане в страната;
  • по пощата с писмо с обратна разписка или с куриер, като подписът върху заявлението се удостоверява с нотариална заверка.


NN ти напомня, че изпращането на документи, съдържащи лични данни, по пощата или с куриер крие рискове. Като администратор на лични данни NN поема задължението за тяхната защита от момента на постъпването им в компанията.

Необходимо е всички, които имат право на застрахователната сума или съответна част от нея, да попълнят отделен формуляр.

Образец на необходимите документи може да откриеш в секция Формуляри.

Правилата и процедурите за предявяване на искане за застрахователно плащане са описани подробно във „ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ОТКУПНА СТОЙНОСТ”

За повече информация или въпроси можеш да се свържеш с нас на безплатния ни телефон 0800 11 464 или да говориш с твоя обслужващ консултант..

Последна промяна на: 13.07.2020 г.