Искаш да се осигуряваш в NN?

Искаш да се осигуряваш в NN?

Проверка на пенсионен фонд

За да провериш дали средствата ти за втора пенсия постъпват в NN Универсален / Професионален фонд, е необходимо:

 • да посетиш един от офисите на NN Пенсионно осигуряване в страната.

Как да разбереш кой е твоят пенсионен фонд, в случай че не се осигуряваш в NN?

Можеш да научиш кой е твоят пенсионен фонд, като предприемеш една от изброените по-долу стъпки:

 • Подай Молба към Националната агенция за приходите (НАП) за предоставяне на информация в кой Универсален/ Професионален пенсионен фонд постъпват осигурителните ти вноски.
 • Посети интернет страницата на НАП (www.nap.bg), на която с персонален идентификационен код (ПИК) можеш да получиш желаната информация.
 • Посети служба „Допълнително задължително пенсионно осигуряване” на НАП и ще получиш информацията срещу документ за самоличност. Ако си разпределен служебно, пенсионното дружество е длъжно да те информира с уведомително писмо за това непосредствено след разпределението. Служебно разпределени са тези, които не са упражнили правото си на избор на пенсионен фонд в предвидения за това по закон период.

Промяна на участие в универсален /професионален пенсионен фонд

Можеш да прехвърлиш своите средства в NN Универсален пенсионен фонд/ NN Универсален пенсионен фонд, като предприемеш една от изброените по-долу стъпки:

 • посетиш някой от офисите на NN Пенсионно осигуряване в страната, където на място да попълниш и подадеш всички необходими за това документи;
 • свържеш сe с нас на безплатен телефон 0800 11 464, за да ти организираме среща с наш осигурителен посредник, който да дойде при теб в удобно време и на предпочитано от теб място;
 • попълниш и изпратиш подписаните с твой електронен подпис документи на имейл адрес: client.service@nnbulgaria.com.

За да се възползваш от последната възможност, е необходимо да разполагаш с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Промяна на участие по електронен път
Ето стъпките, в случай че разполагаш с електронен подпис:

1. Запознай се с основната информация за осигурени лица за избрания от теб фонд на NN Пенсионно осигуряване, която се намира в секция Формуляри.

 2. Изтегли и разпечатай образците на Заявление за промяна на участие” и  „Договор за участие за съответния фонд от секция Формуляри”.

3. Попълни на ръка твоите данни върху заявлението, следвайки указанията за попълване, отпечатани на последната страница на заявлението, и се подпиши на указаното място за поставяне на подпис на осигуреното лице.
4. Попълни на ръка твоите данни и върху осигурителния договор, като се подпишеш на указаното място за поставяне на подпис на осигуреното лице.
5. Сканирай като отделни файлове така попълнените и подписани заявление и осигурителен договор.
6. Подпиши с квалифицирания си електронен подпис сканираните файлове и ги изпрати на имейл: client.service@nnbulgaria.com.

До края на съответния работен ден (а ако заявлението е изпратено след 17:00 ч. или денят е почивен – до края на първия работен ден, следващ деня на изпращане) ще получиш от нас електронно копие от заявлението и от осигурителния договор, което съдържа входящ номер и е подписано с електронния подпис на NN Пенсионно осигуряване. В случай че попълнените в заявлението и договора данни се разминават с данните от електронния ти подпис, заявлението няма да бъде прието.

Важно:
В случай че данните ти в информационната система на пенсионния фонд, в който се осигуряваш не са актуални – например поради промяна в имена, необходимо е да приложиш към заявлението сканирани копия от официалните документи, удостоверяващи промяната (например удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение за развод и др.).

Промяна на Доброволен пенсионен фонд

Можеш да промениш своя фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като предприемеш една от изброените по-долу стъпки:
• посетиш някой от офисите на NN Пенсионно осигуряване в страната, където на място да попълниш и подадеш всички необходими за това документи;
• свържеш сe с нас на безплатен телефон 0800 11 464, за да ти организираме среща с наш осигурителен посредник, който да дойде при теб в удобно време и на предпочитано за теб място.
• попълниш и изпратиш подписани с твой електронен подпис документи на имейл адрес: client.service@nnbulgaria.com. За да се възползваш от последната възможност, е необходимо да разполагаш с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Промяна на участие по електронен път

Ето стъпките, в случай че разполагаш с електронен подпис:
1. Запознай се с основната информация за осигурени лица за избрания от теб фонд на NN Пенсионно осигуряване:
• Основна информация за осигурените лица в Доброволен пенсионен фонд
2. Изтегли и разпечатай образците на „Заявление за промяна на участие" и  „Осигурителен договор" за съответния фонд на NN Пенсионно осигуряване. За NN Доброволен пенсионен фонд:

 • Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за ДДПО
 • Индивидуален договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при прехвърляне на средства, натрупани от лични вноски, от друг пенсионен фонд
 • Индивидуален договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при прехвърляне на средства, натрупани от работодателски вноски, от друг пенсионен фонд

3. Попълни на ръка твоите данни върху заявлението, следвайки указанията за попълване, отпечатани на последната страница на заявлението, и се подпиши на указаното място за поставяне на подпис на осигуреното лице.
4. Попълни на ръка твоите данни и върху осигурителния договор, като се подпишеш на указаното място за поставяне на подпис на осигуреното лице.
5. Сканирай като отделни файлове така попълнените и подписани заявление и осигурителен договор.
6. Подпиши с квалифицирания си електронен подпис сканираните файлове и ги изпрати на имейл: client.service@nnbulgaria.com.

До края на съответния работен ден (а ако заявлението е изпратено след 17:00 ч. или денят е почивен – до края на първия работен ден, следващ деня на изпращане) ще получиш от нас електронно копие от заявлението и от осигурителния договор, което съдържа входящ номер и е подписано с електронния подпис на NN Пенсионно осигуряване. В случай че попълнените в заявлението и договора данни се разминават с данните от електронния ти подпис, заявлението няма да бъде прието.

Важно:
В случай че данните ти в информационната система на пенсионния фонд, в който се осигуряваш, не са актуални – например, поради промяна в имена, необходимо е да приложиш към заявлението сканирани копия от официалните документи, удостоверяващи промяната (например удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение за развод и др.).
Банкова сметка на Eн Ен ПОД
за заплащане на такса за прехвърляне от пенсионен фонд на Ен Ен в съответен фонд, управляван от друго ПОД:
IBAN:BG23INGB91451000272741
BIC:INGBBGSF
Банка: ИНГ БанкОсигуряване в NN Универсален пенсионен фонд/NN Професионален пенсионен фонд

Ако сега започваш първата си работа и искаш осигуровките ти за втора пенсия да постъпват в NN Универсален пенсионен фонд/NN Професионален пенсионен фонд, е необходимо да подадеш Заявление за участие в NN Универсален пенсионен фонд/NN Професионален пенсионен фонд по един от следните начини:

 • като посетиш някой от офисите на NN Пенсионно осигуряване в страната, където на място да попълниш и пададеш необходимите документи;
 • като се свържеш с нас на безплатен телефон 0800 11 464, за да ти организираме среща с наш осигурителен посредник, който да дойде при теб в удобно време и на предпочитано място;
 • като попълниш и изпратиш подписани с твой електронен подпис документи на имейл адрес: client.service@nnbulgaria.com.

Едновременно със заявлението за участие трябва да сключиш и осигурителен договор с пенсионната компания. В качеството си на страна по договора ти ще получиш екземпляр от него. В него се съдържат условията на твоето осигуряване.

За NN Универсален пенсионен фонд:

 • Заявление за участие в Универсален пенсионен фонд
 • Основна информация за осигурените лица в Универсален пенсионен фонд
 • Договор за участие в NN Универсален пенсионен фонд


За NN Професионален пенсионен фонд:

 • Заявление за участие в Професионален пенсионен фонд
 • Основна информация за осигурените лица в Професионален пенсионен фонд
 • Договор за участие в NN Професионален пенсионен фонд


Осигуряване в NN Доброволен пенсионен фонд

Ако искаш да се осигуряваш в NN Доброволен пенсионен фонд, е необходимо да сключиш Индивидуален договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Това може да стане по най-удобния за теб начин, като:

 • посетиш някой от офисите на NN Пенсионно осигуряване в страната, където на място да попълниш и пададеш всички необходими за това документи;
 • наш осигурителен посредник може да те посети в удобно за теб време и място, за да сключиш договор. За това е необходимо да се свържеш с нас на безплатен телефон 0800 11 464;
 • попълниш и изпратиш подписани с твой електронен подпис документи на имейл адрес: client.service@nnbulgaria.com.
Последна промяна на: 19.07.2020 г.