Искаш да се осигуряваш в NN?

Искаш да се осигуряваш в NN?

Проверка на пенсионен фонд

За да проверите дали средствата ви за втора пенсия постъпват в NN Универсален / Професионален фонд, е необходимо:

 • да посетите един от офисите на NN Пенсионно осигуряване в страната.


Как да разберете кой е вашият пенсионен фонд, в случай че не се осигурявате в NN?


Можете да научите кой е вашият пенсионен фонд, като предприемете една от изброените по-долу стъпки:

 • подадете Молба към Националната агенция за приходите (НАП) за предоставяне на информация в кой Универсален/ Професионален пенсионен фонд постъпват осигурителните ви вноски.
 • посетите интернет страницата на НАП (www.nap.bg), на която с персонален идентификационен код (ПИК) можете да получите желаната информация.
 • посетите служба „Допълнително задължително пенсионно осигуряване” на НАП, където ще получите информация срещу документ за самоличност. Ако сте разпределен служебно, пенсионното дружество е длъжно да ви информира с уведомително писмо за това непосредствено след разпределението. Служебно разпределени са тези, които не са упражнили правото си на избор на пенсионен фонд в предвидения за това по закон период.

Промяна на участие в универсален /професионален пенсионен фонд

Можете да прехвърлите своите средства в NN Универсален пенсионен фонд/ NN Универсален пенсионен фонд, като предприемете една от изброените по-долу стъпки:

 • посетите някой от офисите на NN Пенсионно осигуряване в страната, където на място да попълните и подадете всички необходими за това документи или да се възползвате от възможността за електронно прехвърляне;
 •  свържете се с нас на безплатен телефон 0800 11 464, за да ви организираме среща с наш осигурителен посредник, който да дойде при вас в удобно време и на предпочитано от вас място;
 • попълните и изпратите подписаните с ваш електронен подпис документи на имейл адрес: client.service@nnbulgaria.com.


За да се възползвате от последната възможност, е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Промяна на участие по електронен път

Ето стъпките, в случай че разполагате с електронен подпис:

1. Запознайте се с основната информация за осигурени лица за избрания от вас фонд на NN Пенсионно осигуряване, която се намира в секция Формуляри.

2. Изтеглете и разпечатай образците на  „Заявление за промяна на участие” и  „Договор за участие” за съответния фонд от секция  Формуляри”.

3. Попълнете на ръка вашите данни върху заявлението, следвайки указанията за попълване, отпечатани на последната страница на заявлението, и се подпишете на указаното място за поставяне на подпис на осигуреното лице.

4. Попълнете на ръка вашите данни и върху осигурителния договор, като се подпишете на указаното място за поставяне на подпис на осигуреното лице.

5. Сканирайте като отделни файлове така попълнените и подписани заявление и осигурителен договор.

6. Подпишете с квалифицирания си електронен подпис сканираните файлове и ги изпратете на имейл: client.service@nnbulgaria.com.

До края на съответния работен ден (а ако заявлението е изпратено след 17:00 ч. или денят е почивен – до края на първия работен ден, следващ деня на изпращане) ще получите от нас електронно копие от заявлението и от осигурителния договор, което съдържа входящ номер и е подписано с електронния подпис на NN Пенсионно осигуряване. В случай че попълнените в заявлението и договора данни се разминават с данните от електронният ви подпис, заявлението няма да бъде прието.

Важно:
В случай че данните ви в информационната система на пенсионния фонд, в който се осигурявате не са актуални – например поради промяна в имена, необходимо е да приложите към заявлението сканирани копия от официалните документи, удостоверяващи промяната (например удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение за развод и др.).

Промяна на Доброволен пенсионен фонд

Можете да промените своя фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като предприемете една от изброените по-долу стъпки:

• посетите някой от офисите на NN Пенсионно осигуряване в страната, където на място да попълните и подадете всички необходими за това документи;
• свържете сe с нас на безплатен телефон 0800 11 464, за да ви организираме среща с наш осигурителен посредник, който да дойде при вас в удобно време и на предпочитано от вас място.
• попълните и изпратите подписани с ваш електронен подпис документи на имейл адрес: client.service@nnbulgaria.com. За да се възползваш от последната възможност, е необходимо да разполагаш с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Промяна на участие по електронен път

Ето стъпките, в случай че разполагате с електронен подпис:

1.  Запознайте се с основната информация за осигурени лица за избрания от вас фонд на NN Пенсионно осигуряване:

• Основна информация за осигурените лица в Доброволен пенсионен фонд

2. Изтеглете и разпечатайте образците на „Заявление за промяна на участие" и  „Осигурителен договор" за съответния фонд на NN Пенсионно осигуряване. За NN Доброволен пенсионен фонд:

 • Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за ДДПО
 • Индивидуален договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при прехвърляне на средства, натрупани от лични вноски, от друг пенсионен фонд
 • Индивидуален договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при прехвърляне на средства, натрупани от работодателски вноски, от друг пенсионен фонд

3. Попълнете на ръка вашите данни върху заявлението, следвайки указанията за попълване, отпечатани на последната страница на заявлението, и се подпишете на указаното място за поставяне на подпис на осигуреното лице.

4. Попълнете на ръка вашите  данни и върху осигурителния договор, като се подпишете на указаното място за поставяне на подпис на осигуреното лице.

5. Сканирайте като отделни файлове така попълнените и подписани заявление и осигурителен договор.

6. Подпишете с квалифицирания си електронен подпис сканираните файлове и ги изпратете на имейл: client.service@nnbulgaria.com.

До края на съответния работен ден (а ако заявлението е изпратено след 17:00 ч. или денят е почивен – до края на първия работен ден, следващ деня на изпращане) ще получите от нас електронно копие от заявлението и от осигурителния договор, което съдържа входящ номер и е подписано с електронния подпис на NN Пенсионно осигуряване. В случай че попълнените в заявлението и договора данни се разминават с данните от електронния ви подпис, заявлението няма да бъде прието.

Важно:
В случай че данните ви в информационната система на пенсионния фонд, в който се осигурявате, не са актуални – например, поради промяна в имена, необходимо е да приложите към заявлението сканирани копия от официалните документи, удостоверяващи промяната (например удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение за развод и др.).Осигуряване в NN Универсален пенсионен фонд/NN Професионален пенсионен фонд

Ако сега започвате първата си работа и искате осигуровките ви за втора пенсия да постъпват в NN Универсален пенсионен фонд/NN Професионален пенсионен фонд, е необходимо да подадете Заявление за участие в NN Универсален пенсионен фонд/NN Професионален пенсионен фонд по един от следните начини:

 • посетите някой от офисите на NN Пенсионно осигуряване в страната, където на място да попълните и подадете необходимите документи;
 • свържете се с нас на безплатен телефон 0800 11 464, за да ви организираме среща с наш осигурителен посредник, който да дойде при вас в удобно време и на предпочитано място;
 • попълните и изпратите подписани с ваш електронен подпис документи на имейл адрес: client.service@nnbulgaria.com.

Едновременно със заявлението за участие трябва да сключите и осигурителен договор с пенсионната компания. В качеството си на страна по договора вие ще получите екземпляр от него. В него се съдържат условията на вашето осигуряване.

За NN Универсален пенсионен фонд:

 • Заявление за участие в Универсален пенсионен фонд
 • Основна информация за осигурените лица в Универсален пенсионен фонд
 • Договор за участие в NN Универсален пенсионен фонд


За NN Професионален пенсионен фонд:

 • Заявление за участие в Професионален пенсионен фонд
 • Основна информация за осигурените лица в Професионален пенсионен фонд
 • Договор за участие в NN Професионален пенсионен фонд


Осигуряване в NN Доброволен пенсионен фонд

Ако искате да се осигурявате в NN Доброволен пенсионен фонд, е необходимо да сключите „Индивидуален договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване”. Това може да стане по най-удобния за вас начин, като:

 • посетите някой от офисите на NN Пенсионно осигуряване в страната, където на място да попълните и пададете всички необходими за това документи;
 • наш осигурителен посредник може да ви посети в удобно за вас време и място, за да сключите договор. За това е необходимо да се свържете с нас на безплатен телефон 0800 11 464;
 • попълните и изпратите подписани с ваш електронен подпис документи на имейл адрес:  client.service@nnbulgaria.com.
Последна промяна на: 02.02.2021 г.