Пенсионно осигуряване: Годишно извлечение

Пенсионно осигуряване: Годишно извлечение

Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.

Научете повече относно: Промените, свързани с пенсионната компания

NN Пенсионно осигуряване изпраща извлечение от пенсионноосигурителните партиди на осигурените лица веднъж годишно. 

До 31 май компанията изпраща извлечение от индивидуалната осигурителна партида на своите клиенти за предходната календарна година. Допълнителни извлечения от партидите обаче се предоставят по всяко време.

Годишното извлечение се изготвя по образец на Комисията за финансов надзор и дава информация за:

 • натрупаните средства и движенията по вашата индивидуална осигурителна партида;
 • стойността на един дял към момента на постъпване на всяка вноска по партидата;

Можете да получите годишното си извлечение:

 • на имейл адрес след писмено предоставено в компанията съгласие за това;
 • по пощата на посочен от вас адрес за кореспонденция

Какво е електронно извлечение от индивидуалната партида и как можете да го получите?

Всяка година за извлеченията от индивидуалните партиди, които осигурените лица получават по пощата, се изразходва значително количество хартия. Ние в NN бихме искали да използваме отговорно ресурсите на нашата планета. Вие можете да заявите желанието си да получавате извлечение от осигурителната си партида по имейл. Електронното извлечение от партидата се изпраща на избран от вас електронен адрес и е напълно идентично с това, което получавате по пощата. Извлечението по имейл се подписва с електронен подпис и подобно на извлечението на хартия представлява официален документ.
За да получите по електронен път годишното извлечение от предходната година, което ще бъде изпратено до 31 май на настоящата, е необходимо да заявите желанието си за това по предпочитания от вас начин:

 • като посетите офис на NN и подпишете заявление;
 • като подадете заявление чрез осигурителен посредник;
 • като изтеглите образец на Декларация за промяна на лични данни, попълните я и ни я изпратите подписана с ваш личен електронен подпис на имейл адрес: client.service@nnbulgaria.com.

В случай че имате въпроси по извлечението от вашата осигурителна партида или по подаването на заявление за получаване на електронно извлечение, свържете се с Центъра за контакт с клиенти на NN на безплатен телефон 0800 11 464 или ни пишете на адрес: client.service@nnbulgaria.com.

Как да изискате допълнителна информация за вашата индивидуална партида?

Допълнителна информация за състоянието и движенията по вашата индивидуална партида можете да получите:

 • в офис на NN Пенсионно осигуряване;
 • чрез приложението NN Онлайн. В случай че нямате регистрация в NN Онлайн, научете как да активирате тази услуга, като ни се обадите на телефон 0800 11 464.

Какво съдържа извлечението от вашата партида?

За да ви помогнем да се ориентирате по-лесно в информацията, която предоставя вашето извлечение, разработихме схема на извлечение от една примерна осигурителна партида. Схемата съдържа разяснения за това какво означават данните във всяка колона на извлечението.

 

Какво представляват сумите с отрицателен знак във вашето извлечение?

Сумите с отрицателен знак представляват намаления на средствата по индивидуалната ви партида в резултат на корекции, извършени от Националната агенция за приходите (НАП). НАП извършва корекции, когато:

 • Вноски за един и същ осигурителен период са преведени два пъти от НАП към съответния пенсионен фонд;
 • Работодател коригира вноски за осигурени лица при извършвани проверки от данъчната администрация и констатирани несъответствия с изискванията на осигурителното законодателство;
 • Работодател коригира вноски за осигурени лица по своя инициатива.

Корекции от НАП са възможни и по други причини. За повече информация относно корекциите по индивидуалната ти партида можеш да се обърнеш към съответната териториална дирекция на НАП или към нас. Ние ще ти съдействаме, като препратим искането ви за допълнителна информация към НАП и ви информираме за получения отговор.

Последна промяна на: 05.02.2021 г.