Партньори и свързани лица

Партньори и свързани лица

За да може да предостави на клиентите си по-добри и по-разнообразни услуги, NN България си сътрудничи със следните партньори и свързани лица:

Финансово-застрахователни консултанти

Финансово-застрахователните консултанти (ФЗК) предлагат застрахователните продукти на NN Животозастраховане при спазване на изискванията на Кодекса за застраховането. Всички ФЗК на NN България преминават специални обучения, насочени към изграждане на умения за правилно установяване на застрахователните нужди на клиентите, познаване на нормативната уредба (в това число правилата за работа с личните данни на клиентите), и др. ФЗК се легитимират пред клиентите със специални карти, съдържащи имената на съответния ФЗК и неговия уникален агентски номер.

Осигурителни посредници

Осигурителните посредници (ОП) предлагат осигурителните продукти на NN Пенсионно осигуряване при спазване на изискванията на Кодекса за социално осигуряване. ОП преминават през обучения, чийто фокус е осигуряването на познания за спецификите на българската пенсионнооосигурителна система. Също като ФЗК, ОП притежават легитимационни карти с техните имена и уникални номера.

Банки

NN България има установени трайни отношения на сътрудничество със следните банки, осъществяващи дейност на територията на България:

  • „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД
  • „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД
  • „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД

Застрахователни брокери

NN България работи активно и с редица застрахователни брокери, лицензирани за осъществяване на дейност на територията на България.
Последна промяна на: 22.07.2021 г.