Обслужване на клиенти: Защита на личните данни

Обслужване на клиенти: Защита на личните данни

В качеството си на администратор на лични данни, NN България се стреми да осигури адекватно ниво на защита на предоставените от вас данни, и да ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства.

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им, Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните, наричан по-долу „Регламента“,  който влиза в сила от 25 май 2018 г.) им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента, както и във вътрешните документи на NN в областта на защитата на личните данни.

Представената по-долу Политика на NN България за защита на личните данни има за цел да ви информира по какъв начин работим с данните ви и как можете да упражните правата си съгласно Регламента.

ПОЛИТИКА НА NN БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Формуляри, с които клиентите на NN България упражняват правата си съгласно Регламента

За информация и въпроси, свързани с политиката на NN България за защита на личните данни, можете да се обръщате към Николай Младенски, Правен съветник и длъжностно лице по защита на данните на NN България.

Николай Младенски

Е-mail: Nikolay.Mladenski@nnbulgaria.com

Адрес: 1404 София, бул. България № 49Б, ет. 10

Тел.: Център за контакт с клиенти: 0800 11 464Последна промяна на: 07.10.2020 г.