Обслужване на клиенти: Актуализация на лични данни

Обслужване на клиенти: Актуализация на лични данни

Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.

Научете повече относно: Промените, свързани с пенсионната компания

Искаме винаги да си информиран и да получаваш актуална информация за условията по твоята застраховка Живот или за състоянието на осигурителната си партида.
Едно от важните условия за това е да разполагаме с твой актуален адрес за кореспонденция.

Как да актуализираш личните си данни?

         -  в офисите на дружеството  ̶  лично или чрез упълномощено лице, притежаващо нотариално заверено пълномощно;

          - по електронен път на имейл: client.service@nnbulgaria.com чрез квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис; 

          - на застрахователен консултант/осигурителен посредник.

Последна промяна на: 23.04.2021 г.