Investments and statistics

Investments and statistics

Yield and risk of supplementary pension insurance funds, managed by NN Pension Insurance company for 5 yearsNote:

1The nominal yield for 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018 was calculated based on the change in value of one unit for the respective year, according to the methodology of the Financial Supervision Commission.

2The investment risk was calculated by the index of standard deviation in yield, according to the methodology of the Financial Supervision Commission.

3Values of the Sharp coefficient are published only in case the achieved nominal yield is higher than non-risk yield for the respective year. The coefficient was calculated according to the methodology of the Financial Supervision Commission.

The yield shown is not necessarily linked to future results. The value of one unit is subjected to daily re-assessment, and this value may increase but may decrease too. The yield from investments of funds reflects on a unit value, and the company does not guarantee achievement of positive yield.


Until 01.07.2004 the real return of the pension funds, managed by NN Pension Insurance compamy were calculated according to Instruction 3 of State Agency for Insurance Supervision of 21.02.2001.
Доходност и риск на ФДПО, управлявани от Ен Ен ПОД за период от 5 години

Забележки:

1 Номиналната доходност за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г. е изчислена на основата на изменението на стойността на един дял за съответната година, съгласно методика на Комисията за финансов надзор (КФН).

2 Инвестиционният риск е изчислен с показателя стандартно отклонение на доходността, съгласно методика на КФН.

3 Стойности на Коефициента на Шарп се оповестяват само в случай, че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност за съответната година. Коефициентът е изчислен, съгласно методика на КФН.

Посочената доходност няма по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на един дял подлежи на ежедневна преоценка, като тази стойност може да се увеличава, но и да намалява. Доходът от инвестиране на средствата се отразява в изменението на стойността на един дял, като дружеството не гарантира постигането на положителна доходност.


До 01.07.2004 г. (датата на въвеждане на счетовoдните дялове) доходността на управляваните от “Ен Ен ПОД” ЕАД пенсионни фондове за едногодишен период се изчислява съгласно Указание #3 на ДАОН от 21.02.2001г.

Доходност и риск на ФДПО, управлявани от "Ен Ен ПОД" ЕАД за период от 5 годиниЗабележки:

1 Номиналната доходност за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г. е изчислена на основата на изменението на стойността на един дял за съответната година, съгласно методика на Комисията за финансов надзор (КФН).

2 Инвестиционният риск е изчислен с показателя стандартно отклонение на доходността, съгласно методика на КФН.

3 Стойности на Коефициента на Шарп се оповестяват само в случай, че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност за съответната година. Коефициентът е изчислен, съгласно методика на КФН.

Посочената доходност няма по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на един дял подлежи на ежедневна преоценка, като тази стойност може да се увеличава, но и да намалява. Доходът от инвестиране на средствата се отразява в изменението на стойността на един дял, като дружеството не гарантира постигането на положителна доходност.


До 01.07.2004 г. (датата на въвеждане на счетовoдните дялове) доходността на управляваните от “Ен Ен ПОД” ЕАД пенсионни фондове за едногодишен период се изчислява съгласно Указание #3 на ДАОН от 21.02.2001г.

Last update: 20.08.2019