Колко струват важните неща?

Колко струват важните неща?

Съветите на Пламен Бочев, дипломиран финансов консултант и специалист „Обучение и развитие“ в NN България

Какво да очакваме от държавното обществено осигуряване?

Трябва да сме наясно, че пенсионната система по принцип не е замислена да прави хората богати, има своя логика и работи според правила, залегнали в КСО.

Държавното обществено осигуряване ще ви даде пенсионен доход тогава, когато придобиете право на това. Трябва да са изпълнени две условия - навършване на определена възраст и натрупване на определен осигурителен стаж. Според текущото законодателство необходимата за пенсиониране възраст нараства плавно до достигане на 65 г. (за мъжете и за жените), а осигурителният стаж нараства плавно до достигане на 40 г. за мъжете и 37 г. за жените.

Пенсионният ви доход зависи от участието ви в осигурителната система – средноосигурителния доход, на който сте се осигурявали през годините докато сте работили; годините на осигурителния ви стаж; и средноосигурителния доход за страната в последните 12 месеца, преди да се пенсионирате.

При държавното обществено осигуряване, което функционира на разходопокривен принцип, получаването на личната пенсия зависи от броя на хората, които ще работят в България към момента на пенсионирането ви, и осигуровките, които те ще плащат в онзи момент (и с които ще финансират вашите пенсии).

За съжаление демографската картина в България не дава поводи за оптимизъм, защото според статистиката се раждат все по-малко деца. Населението застарява. Живее по-дълго. Хората, които финансират осигурителната система, стават все по-малко; а хората, които потребяват – все повече.

В този смисъл – вероятно е условията да се променят в бъдеще.

Каква е ролята на допълнителното задължително пенсионно осигуряване?

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е осигуряването в пенсионен фонд, управляван от частно пенсионноосигурително дружество. Неговата цел е да допълни средствата от държавното обществено осигуряване.

Част от задължителните осигурителни вноски влизат във ваша лична осигурителна партида. Доходът, който ще получите като допълнителна пенсия, зависи от размера на натрупаните в партидата ви средства.

Натрупаните в личната партида средства зависят от това на какъв доход се осигурявате и с каква честота, в т.ч. има ли прекъсвания в рамките на осигурителния ви стаж. Тези средства на практика се генерират от вноските, постъпващи в партидата ви, и от натрупаната върху тях доходност.

Доходността е грижа на пенсионния фонд, който управлява средствата във вашата лична партида. Факт е, че средногодишната доходност на пенсионните фондове в страната от 2001 г. до момента надхвърля 4%.

Държавата също има своята роля в модела. Тя определя процента от вашия доход, който ще отива в личната ви партида. Законът е определил 5% от осигурителния ви доход да постъпва в универсален пенсионен фонд.

След двата стълба идва всичко, което можете да направите сами за себе си

Двата елемента на пенсионната система - държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване - не са всичко, на което можете да разчитате при пенсионирането си. Те осигуряват вашия базисен доход.

Ако искате да запазите качеството си на живот, когато спрете да работите, трябва да се погрижите за допълнителен, над базисния, доход. Той може да дойде от допълнително доброволно пенсионно осигуряване (осигуряване в доброволен пенсионен фонд), или от други инвестиции. Във всеки случай, за да бъдат добри резултатите, ви е необходимо време.

 Времето е ваш приятел, когато става дума за инвестиране

Често срещан коментар е: „Аз няма да доживея до пенсия“. Ще спестя статистиката, която всъщност показва, че с всяка следваща година все повече хора доживяват и до момента на пенсионирането си, и дълго след него.

Всъщност, по този начин хората често намират извинение за отлагането на това важно за бъдещето решение. Така лишават себе си от възможността сами да определят дългосрочно посоката на своя живот.

Наша е отговорността да помислим за себе си чрез алтернативи за инвестиране и спестяване. Няма ограничения в източниците на доход, които човек може да създаде за себе си. Важно е да имате цел и план за нейното постигане, към която да вървите без сериозни прекъсвания и/ или отклонения.

Не е необходимо да знаете всички подробности за това как работят инвестициите. Ролята на финансовите консултанти е да ви ориентират в подходящи за вас решения, след като ви помогнат да изясните бъдещите ви финансови цели.

Кои събития могат да застрашат важните
неща в живота ни

Как да управляваме рисковете, свързани с важните неща в живота ни

Кои са важните неща в живота ни, за които трябва да имаме финансов план

Последна промяна на: 04.02.2020 г.