Допълнителни покрития

Допълнителни покрития

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Всяко от нашите застрахователни и инвестиционни решения може да бъде адаптирано, така че да отговори по-добре на вашите очаквания и потребности. Към плановете „Перспектива +”, „Защита +“„NN Едно“ и NN PRO можете да добавите покритие срещу допълнителни рискове. Това може да стане при сключване на застраховката, както и на всяка годишнина от нейното начало.

По този начин можете да увеличите размера на застрахователното плащане, както и да увеличите обхвата на застрахователната защита или да включите в застраховката други близки лица, които също се нуждаят от защита. Допълнителните покрития могат да бъдат добавени само при сключен основен застрахователен план.

NN предлага допълнителна застрахователна защита срещу следните групи рискове:  

Загуба на живот вследствие на злополука

NN Животозастраховане предоставя допълнителна финансова защита в случай
на смърт вследствие на злополука, настъпила през срока на застраховката. Ако
смъртта е в резултат на пътно-транспортно произшествие, NN изплаща допълнителни средства в размер на 100% от плащането при злополука. Освен застрахования, към допълнителното покритие може да се включат и неограничен брой други съзастраховани лица.

Трайна нетрудоспособност +

Загубата на работоспособност най-често е съпроводена с рязък спад на доходите и финансовия стандарт. Ето защо е добре да прибавите към застрахователния си план, какъвто и да е той, риска от трайна нетрудоспособност вследствие на злополука. Размерът на застрахователното плащане се определя въз основа на посочения процент трайно намалена работоспособност  в експертното решение от ТЕЛК / НЕЛК, след като бъде потвърден и от медицински експерт на застрахователя. Към това допълнително покритие можете да включите и други съзастраховани лица (деца или възрастни).

Освобождаване от премия +

Това покритие играе ролята на застраховка на вашия финансово-застрахователен план. При евентуална загуба на работоспособност преди изтичане на застраховката вашият финансово-осигурителен план може да продължи да бъде активен, при това без да се налага да плащаш дължимите вноски. За да се възползвате от това, е необходимо да включите това допълнително покритие. То ще позволи вашите застрахователни премии да бъдат поети от застрахователната компания, като всички права по договора ви ще останат в сила. Това покритие важи при настъпването на трайно намалена работоспособност 50% или над 50% в резултат на злополука и над 70% нетрудоспособност в резултат на заболяване.

Тежки заболявания

Настъпването на тежко заболяване е съпътствано от редица последствия, част от които е промяната във финансовия стандарт. В случай че настъпи някое от 16-те най-разпространени тежки заболявания*, NN Животозастраховане ще ви изплати обезщетение, което ще послужи за лечение и справяне с промяната в живота ви. При сключването на договора сам определяте размера на средствата, които да получите в случай на тежко заболяване. Размерът зависи и от застрахователната сума по основното застрахователно покритие.

* Сред тях са: болест на Алцхаймер; бъбречна недостатъчност (краен стадий); доброкачествен тумор на мозъка; загуба на говор; загуба на слух; изгаряния от трета степен; имплантиране на байпас на коронарните артерии; инфаркт на миокарда; кома; множествена склероза; мозъчен удар; парализа; болест на Паркинсон; рак (злокачествени новообразувания); слепота; трансплантация на жизненоважен орган.

Хирургическо лечение

NN ви дава възможност да осигурите за себе си и своите деца високо качество на лечение чрез получаването на предварително определена в договора сума в случай на хирургическа интервенция. В случай на хирургическа интервенция в резултат на злополука или заболяване вие ще бъдете защитен в зависимост от избрания от вас размер на застрахователно покритие за хирургическа операция в избрано от вас медицинско заведение на територията на Република България.

Застрахователното плащане по това допълнително покритие е процент от застрахователната сума. Процентът на плащане зависи от сложността и риска за здравето на застрахования, при извършването на съответната операция и се определя в съответствие с процентите, посочени в Списък на хирургическите операции  

При злополука NN Животозастраховане извършва застрахователно плащане за хирургическо лечение в медицинско заведение на територията на цялото Европейското икономическо пространство (Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Исландия, Италия, Лихтенщайн, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното Кралство).

Болничен престой

Болничният престой никога не е приятен, но можете поне да се освободите от финансовите грижи, свързани с него. Това е възможно чрез добавянето на допълнителното покритие за болничен престой към NN застрахователен план. В зависимост от избраната застрахователна сума вие получавате определени средства за дните престой в болнично заведение. Покритието за болничен престой вследствие на заболяване важи само на територията на България, а когато е вследствие на злополука – и на територията на Европейското икономическо пространство (Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Исландия, Италия, Лихтенщайн, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното Кралство).

За повече информация относно всяко от допълнителните покрития можете да потърсите нашите финансово-застрахователни консултанти на телефон 0800 11 464, на имейл client.service@nnbulgaria.com или в най-близкия офис на NN Животозастраховане.

Ограничаване на отговорност

Условията на Допълнителните възможности за застрахователна защита, описани по-горе, не са изчерпателни. Пълната информация за тях се съдържа в Общите условия по застраховка „Живот” и допълнителна застраховка, съответно в Общите условия по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд и в преддоговорната информация. Преди включването на допълнително покритие към основното застрахователно покритие NN Животозастраховане препоръчва на своите клиенти внимателно да се запознаят с покритите рискове, условията, при които застрахователят извършва застрахователно плащане, в това число установените изчаквателни преиоди и дефинициите, дадени от застрахователя.
 

Последна промяна на: 23.06.2021 г.