Застрахователни планове

Застрахователни планове

Финансов план за задържане на ключови служители

Този финансов план цели стимулирането и задържането на ключовите кадри на компанията, като ги защитава срещу рискове, свързани с живота и работоспособността им, и им осигурява финансов бонус при изтичане на договорения застрахователен срок.
 
Какво включва планът за задържане на ключови служители?

 • Финансовият план дава възможност за изплащане на еднократна гарантирана сума на ключов/и служител/и.
 • Сумата се изплаща след изтичане на определения от работодателя срок на застраховката на ключовия служител, в случай че той все още е на работа в компанията на работодателя.
 • За целия период на финансовия план служителят има осигурено застрахователно покритие срещу рискове, свързани с живота и работоспособността му.

Условията

 • При този финансов план работодателят сам определя: застрахованите лица – кои ключови служители ще получат застрахователно покритие; срока на финансовия план; размера на плащането в края на периода или при настъпване на неблагоприятно застрахователно събитие.
 • Плащането на застрахователната премия може да се извърши разсрочено – на едномесечни, тримесечни, шестмесечни или едногодишни вноски и е изцяло за сметка на работодателя.
 • Застрахователната премия не зависи от пола и възрастта на застрахованите ключови служители. Тя може да бъде различна за съответния служител, в т.ч. да се определя въз основа на неговото месечно или годишно възнаграждение.

Застрахователни плащания

 • При изтичане на срока на застрахователното покритие NN изплаща внесената сума по сметка на застрахования служител.
 • При загуба на живот на ключовия служител NN изплаща на наследниците му внесената до момента сума по индивидуалната сметка на лицето.
 • При загуба на живот на ключовия служител вследствие на злополука (не само трудова, а 24 часа, 7 дни в седмицата), NN изплаща на наследниците му сума, равна на срока (броя години) на индивидуалното покритие, умножен по годишната премия (вноската, дължима от работодателя на годишна база).
 • При трайна пожизнена загуба на работоспособност (над 70%) вследствие на неблагоприятно събитие, NN изплаща на служителя сума, равна на срока (броя години) на индивидуалното покритие, умножен по годишната премия (вноската, дължима от работодателя на годишна база).

Какви са предимствата на този финансов план?

 • Работодателят разполага със стратегическо средство за подобряване ангажираността на настоящите си служители, както и за привличане на нови квалифицирани служители.
 • Служителите получават гарантираната застрахователна сума при доживяване срока на застраховката, като не дължат данък върху нея.
 • При загуба на живот и трайна неработоспособност вследствие на злополука застраховката предоставя договореното финансово обезпечение.

Последна промяна на: 03.04.2015 г.