Инвестиционен план NN PRO

Инвестиционен план NN PRO

Какво е Инвестиционен план „NN PRO”?

NN PRO е финансово решение, което съчетава предимствата на традиционните застрахователни планове (защита от непредвидени обстоятелства) с възможността за  инвестиции на международните финансови пазари. Тук можете да избирате вида на инвестицията и степента на риск при съответните нива на доходност.

Как функционира този план?

 • Вноските, които правите за тази застраховка, се разпределят в рискова и инвестиционна част.
 • При загуба на живот на застрахования компанията гарантирано изплаща сумата, предвидена в рисковата част, като към нея се добавят натрупаните до момента средства по инвестиционната част.
 • При трайно намалена трудоспособност на застрахования вследствие на злополука компанията изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента трайно намалена работоспособност, определен от ТЕЛК/ НЕЛК.
 • При изтичане срока на застраховката получавате натрупаните средства от инвестиционната част с реализираната върху тях доходност, което означава възможност за по-висока финална сума.
 • Оптималното управление на вашите средства, внесени в инвестиционната част, е гарантирано от дългогодишния международен опит на управляващите дружества на фондовете*, в които инвестирате. Средствата ви ще бъдат вложени съобразно избраната от вас инвестиционна програма.

Изберете подходящата инвестиционна програма

Инвестиционна програма „Взаимни фондове NN IP”

 • NN PRO Нискорисков инвестиционен фонд – всички ваши средства ще бъдат инвестирани в нискорискови активи (нискорискови облигации и други инструменти на паричния пазар).
 • NN PRO Балансиран инвестиционен фонд – част от вашите средства се инвестират във високорискови, но доходни активи (акции и облигации на глобалните финансови пазари), а останалата част – в нискорискови активи.
 • NN PRO Агресивен инвестиционен фонд – по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани във високорискови активи, предоставящи възможност за по-висока доходност.
 • NN PRO Инвестиционен фонд „Стоки и суровини” – част от вашите средства ще бъдат инвестирани в алтернативен клас активи (стоки и суровини).
 • NN PRO Инвестиционен фонд  „Парични пазари” – вашите средства ще бъдат инвестирани в краткосрочни инструменти на паричния пазар с ниско ниво на риск, с цел запазване на номиналната стойност на инвестицията. Тази инвестиционна програма може да се избира само при прехвърляне на инвестиционни единици и пренасочване на премии.
* Взаимните фондове, част от Инвестиционните програми „Взаимни фондове NN IP”, се управляват от NN Investment Partners – компанията за управление на активи на NN Group,  управляваща над 240 милиарда евро активи в цял свят.

Инвестиционна програма „Акции на глобални индекси”

 • Инвестиционен фонд  „Американски акции” - по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани в акции на борсово търгувания фонд iShares S&P 500 EUR Hedged – високорисков актив с експозиция към 500-те компании с най-висока пазарна капитализация и ликвидност, търгувани на New York Stock Exchange и NASDAQ, предоставящ възможност за висока възвръщаемост.
 • Инвестиционен фонд „Германски акции” - по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани в акции на борсово търгувания фонд iShares Core DAX – високорисков актив с експозиция към 30-те компании с най-висока пазарна капитализация и ликвидност, търгувани на Frankfurt Stock Exchange, предоставящ възможност за висока възвръщаемост.
 • Инвестиционен фонд „Акции от технологичния сектор“ - по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани в акции на борсово търгувания фонд Xtrackers MSCI World Information Technology – високорисков актив с експозиция към глобални компании с висока и средна пазарна капитализация от сектора на информационните технологии от цял свят, предоставящ възможност за висока възвръщаемост.
* Борсово търгуваните фондове, част от Инвестиционните програми „Акции на глобални индекси”, се управляват от дружества, собственост на BlackRock Inc. и Deutsche Bank AG.

Условията

 • Срокът на застраховката е между 10 и 35 години.
 • Сключва се в евро. Премиите могат да се заплащат и в лева по фиксинга на БНБ.
 • Плащането е с периодични вноски – годишни, полугодишни, тримесечни или месечни.

Какви са предимствата?

 • Висока прозрачност – продуктът има ясно разграничени рискова и инвестиционна част, като вие избирате съотношението между тях.
 • Ползвате данъчно облекчение - годишната данъчна основа се намалява с до 10% от размера й с размера на личните вноски, платени за основното застрахователно покритие - както за рисковата, така и за инвестиционната част - през изтеклата година.
 • При предсрочно прекратяване на застраховката можете да получите част от натрупаните в инвестиционната сметка суми, като конкретният им размер зависи от момента на прекратяването и типа на направените вноски (регулярни или извънредни).
 • При предсрочно използване на част от натрупаните средства застрахователната защита се запазва в пълен размер.
 • Разполагате с възможност за внасяне на извънредни премии по всяко време с чисто инвестиционна цел.
 • Разполагате с възможност за ползване на премийна ваканция при неплащане на премията.

Какви рискове още могат да бъдат покрити?

Към основния застрахователен план могат да бъдат добавени допълнителни опции за защита от различни рискове, които дават възможност за увеличаване на размера на гарантираното плащане.

Допълнително може да бъде включена защита срещу рисковете:

 • смърт вследствие на злополука;
 • освобождаване от премия при трайна  нетрудоспособност;
 • настъпване на тежко заболяване;
 • хирургическо лечение;
 • болничен престой.

Защо да изберете NN PRO?

 • Защото имате пълен контрол върху нивото на застрахователна защита, начина и периодичността на плащане на застрахователните премии.
 • Изборът на инвестиционни фондове също е изцяло ваш, като по всяко време можете да наредите прехвърлянето и пренасочването на средствата от един в друг фонд.
 • Можете да намалявате/увеличавате инвестиционната част на продукта и след сключването на договора.
 • Получавате лесен достъп до международните финансови пазари.

Как да сключите застраховка NN PRO?

Финансово-застрахователните консултанти на NN са готови да отговорят на всеки ваш въпрос, свързан с условията и възможностите на този застрахователен план. Можете да зададете въпросите си на телефон 0800 11 464, на имейл client.service@nnbulgaria.com или в най-удобния за вас офис на NN.

Ограничаване на отговорност

Информацията, съдържаща се по-горе, не е изчерпателна. Всички условия на инвестиционните планове, част от инвестиционните програми „Взаимни фондове NN IP“ и  „Акции на глобални индекси”, са описани подробно в „Общи условия по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд” NN PRO и в преддоговорната информация. Продуктът е комплексен и решението за закупуването му трябва да бъде предхождано от внимателен анализ на потребностите на клиента, инвестиционния му профил и склонността му към поемане на риск. NN не дава гаранции за постигане на определена доходност. Стойността на инвестиционната част може да намалява или да се увеличава в зависимост от състоянието на капиталовите пазари.

GKID and SID_ NN PRO AGGR   
GKID and SID_ NN PRO BALA 
GKID and SID_ NN PRO COMD
GKID and SID_ NN PRO CONS
GKID and SID_ NN PRO ETFs 

 

Последна промяна на: 27.08.2018 г.