Инвестиционен план NN PRO

Инвестиционен план NN PRO

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Какво е Инвестиционен план „NN PRO”?

NN PRO е финансово решение, което съчетава предимствата на застраховката Живот, предоставяща защита от непредвидени обстоятелства и данъчни облекчения, с възможността за инвестиции на международните финансови пазари. При този план можете да избирате вида на инвестицията и степента на риск при съответните нива на доходност.

Как функционира този план?

 • Вноските, които правите за тази застраховка, се разпределят в рискова и инвестиционна част.
 • При загуба на живот на застрахования NN гарантирано изплаща сумата, предвидена в рисковата част. Към нея се добавя и натрупаната до момента сума по инвестиционната част.
 • При загуба на живот на застрахования в резултат на пътнотранспортно произшествие застрахователната сума за рисковата част се удвоява и към нея се добавя натрупаната до момента сума по инвестиционната част.
 • При трайно намалена работоспособност на застрахования вследствие на злополука NN изплаща процент от застрахователната сума. Този процент е равен на процента трайно намалена работоспособност, определен от ТЕЛК/ НЕЛК.
 • При фрактура вследствие на злополука на застрахования NN изплаща процент от застрахователната сума за този риск. Точният процент се определя в зависимост от тежестта на фрактурата.
 • При изтичане срока на застраховката получавате натрупаната сума от инвестиционната част с реализираната върху нея доходност. Това ви дава възможност за получаване на по-висока финална сума.
 • Оптималното управление на вашите средства, внесени в инвестиционната част, е гарантирано от дългогодишния международен опит на управляващите дружества на фондовете*, в които инвестирате. Вие избирате в каква инвестиционна програма да бъдат вложени средствата ви.

Изберете подходящата за вас инвестиционна програма

1. Инвестиционна програма „Взаимни фондове NN IP”

В тази програма можете да избирате между няколко инвестиционни фонда. Кой ще предпочетете зависи от нивото на риск, което сте склонен да поемете, и съответстващата му доходност.

 • NN PRO Нискорисков инвестиционен фонд - всички ваши средства ще бъдат инвестирани в нискорискови активи (нискорискови облигации и други инструменти на паричния пазар).
 • NN PRO Балансиран инвестиционен фонд - част от вашите средства се инвестират във високорискови, но доходни активи (акции и облигации на глобалните финансови пазари), а останалата част - в нискорискови активи.
 • NN PRO Агресивен инвестиционен фонд - по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани във високорискови активи, предоставящи възможност за по-висока доходност.
 • NN PRO Инвестиционен фонд „Стоки и суровини" - част от вашите средства ще бъдат инвестирани в алтернативен клас активи (стоки и суровини).
 • NN PRO Инвестиционен фонд „Парични пазари" - вашите средства ще бъдат инвестирани в краткосрочни инструменти на паричния пазар с ниско ниво на риск с цел запазване на номиналната стойност на инвестицията. Тази инвестиционна програма може да се избира само при прехвърляне на инвестиционни единици и пренасочване на премии.
* Взаимните фондове, част от Инвестиционните програми „Взаимни фондове NN IP”, се управляват от NN Investment Partners – компанията за управление на активи на NN Group, управляваща над 260 милиарда евро активи в цял свят.

2. Инвестиционна програма „Акции на глобални индекси”

Тази програма предоставя възможност за избор между няколко инвестиционни фонда, обвързани с глобални борсови индекси.

 • Инвестиционен фонд „Американски акции” - по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани в акции на борсово търгувания фонд iShares S&P 500 EUR Hedged – високорисков актив с експозиция към 500-те компании с най-висока пазарна капитализация и ликвидност. Той се търгува на New York Stock Exchange и NASDAQ и предоставя възможност за висока възвръщаемост.
 • Инвестиционен фонд „Германски акции” - по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани в акции на борсово търгувания фонд iShares Core DAX – високорисков актив с експозиция към 30-те компании с най-висока пазарна капитализация и ликвидност. Той се търгува на Frankfurt Stock Exchange и предоставя възможност за висока възвръщаемост.
 • Инвестиционен фонд „Акции от технологичния сектор“ - по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани в акции на борсово търгувания фонд Xtrackers MSCI World Information Technology – високорисков актив с експозиция към глобални компании с висока и средна пазарна капитализация от сектора на информационните технологии от цял свят. Той предоставя възможност за висока възвръщаемост.

* Борсово търгуваните фондове, част от инвестиционната програма „Акции на глобални индекси”, се управляват от дружества, собственост на BlackRock Inc. и Deutsche Bank AG.

3. Инвестиционна програма „Взаимни фондове Schroders”

 • Инвестиционен фонд „Глобални акции за устойчиво развитие“ - по-голямата част от активите ви ще бъдат инвестирани във взаимния фонд Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - високорисков актив, който следва представянето и добавя стойност спрямо индекса MSCI AC World TR Net, хеджиран в евро. Индексът MSCI AC World TR Net предоставя широка секторна диверсификация, инвестирайки в световните компании с най-висока пазарна капитализация.
 • Инвестиционен фонд „Акции на азиатски пазари“ - по-голямата част от активите ви ще бъдат инвестирани във взаимния фонд Schroder ISF Asian Opportunities EUR – високорисков актив, който следва представянето и добавя стойност спрямо индекса MSCI AC Asia Ex Japan Net TR, превалутиран в евро. Индексът MSCI AC Asia Ex Japan Net TR предоставя широка секторна диверсификация, инвестирайки в азиатски компании с най-висока пазарна капитализация.

* Борсово търгуваните фондове, част от инвестиционната програма „Взаимни фондове Schroders ”, се управляват от дружества, собственост на Schroders Investment Managers.

Условията

 • Можете да сключите вашата застраховка за срок между 10 и 35 години. Минималният срок за нови договори, инвестиращи в някой от инвестиционните фондове от програма „Взаимни фондове Schroders”, е 15 години.
 • Застраховката се сключва в евро. Можете да изберете заплащане на премиите и в лева по фиксинга на БНБ.
 • Избирате с каква периодичност да плащате вноските си – годишни, полугодишни, тримесечни или месечни.

Какви са предимствата?

 • Висока прозрачност – продуктът има ясно разграничени рискова и инвестиционна част, като вие избирате съотношението между тях.
 • Рисковата част осигурява финансова защита на вас и вашите близки.
 • Застрахователна защита в случай на терористичен акт на територията на Европейското икономическо пространство. 
 • Ползвате данъчно облекчение - годишната данъчна основа се намалява с до 10% от размера ѝ с личните вноски, платени за основното застрахователно покритие - както за рисковата, така и за инвестиционната част, през изтеклата година.
 • Ако прекратите предсрочно застраховката си, получавате част от натрупаната в инвестиционната сметка сума. Конкретният ѝ размер зависи от момента на прекратяването и от типа на направените вноски (регулярни или извънредни).
 • Ако използвате предсрочно част от натрупаните средства запазвате застрахователната защита в пълен размер.
 • Имате възможност да внасяте извънредни премии по всяко време с чисто инвестиционна цел.
 • Ако сте затруднени да плащате премиите си за определен период имате  възможност да ползвате премийна ваканция.

  Какви рискове още могат да бъдат покрити?

Можете да включите допълнителна защита срещу следните рискове:

 • загуба на живот вследствие на злополука;
 • освобождаване от премия при трайна нетрудоспособност;
 • настъпване на тежко заболяване;
 • хирургическо лечение; 
 • болничен престой.

Защо да изберете NN PRO?

 • Имате пълен контрол върху нивото на застрахователна защита, начина и периодичността на плащане на застрахователните премии.
 • Вие избирате инвестиционните фондове. По всяко време можете да наредите прехвърлянето и пренасочването на средства от един в друг фонд.
 • Можете да намалявате/ увеличавате инвестиционната част на продукта и след сключването на договора.
 • Получавате лесен достъп до международните финансови пазари.

Как да сключите застраховка NN PRO?

Финансово-застрахователните консултанти на NN са готови да отговорят на всеки ваш въпрос, свързан с условията и възможностите на този застрахователен план. Можете да зададете въпросите си на телефон 0800 11 464, на имейл client.service@nnbulgaria.com или в най-удобния за вас офис на NN.

Ограничаване на отговорност

Информацията, съдържаща се по-горе, не е изчерпателна. Всички условия на инвестиционните планове, част от инвестиционните програми „Взаимни фондове NN IP“ и „Акции на глобални индекси”, са описани подробно в „Общи условия по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд” NN PRO и в преддоговорната информация. Продуктът е комплексен и решението за закупуването му трябва да бъде предхождано от внимателен анализ на потребностите на клиента, инвестиционния му профил и склонността му към поемане на риск. NN не дава гаранции за постигане на определена доходност. Стойността на инвестиционната част може да намалява или да се увеличава в зависимост от състоянието на капиталовите пазари.

Общ основен информационен документ:


Специални информационни документи:

Последна промяна на: 03.08.2021 г.