Инвестиционен план „NN SMART”

Инвестиционен план „NN SMART”

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Какво е Инвестиционен план „NN SMART”?

NN SMART е решение, което съчетава възможността за инвестиции на международните финансови пазари с финансовата защита при непредвидени обстоятелства. Тук можете да избирате вида на инвестиционната програма и степента на риск при съответните нива на доходност.

Как функционира този план?

 • Планът е с еднократно плащане, което се разпределя в рискова и инвестиционна част в предпочитано от клиента съотношение.
 • Оптималното управление на вашите средства, внесени в инвестиционната част, е гарантирано от дългогодишния международен опит на управляващите дружества на фондовете*, в които инвестирате. Средствата ви ще бъдат вложени съобразно избраната от вас инвестиционна програма.
 • При загуба на живот на застрахования вследствие на злополука компанията изплаща гарантирана застрахователна сума, както и натрупаните до момента средства по инвестиционната част.
 • При загуба на живот на застрахования вследствие на заболяване компанията гарантирано изплаща натрупаните до момента средства по инвестиционната част.
 • При изтичане срока на застраховката получавате натрупаните средства от инвестиционната част с реализираната върху тях доходност, което означава възможност за по-висока финална сума.
 • Налице е възможност за инвестиране на допълнителни средства под формата на извънредни вноски през целия срок на договора.

Коя е подходящата за вас инвестиционна програма?

Инвестиционна програма „Взаимни фондове NN IP”

 • NN PRO Нискорисков инвестиционен фонд – всички ваши средства ще бъдат инвестирани в нискорискови активи (нискорискови облигации и други инструменти на паричния пазар).
 • NN PRO Балансиран инвестиционен фонд – част от вашите средства се инвестират във високорискови, но доходни активи (акции и облигации на глобалните финансови пазари), а останалата част – в нискорискови активи.
 • NN PRO Агресивен инвестиционен фонд – по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани във високорискови активи, предоставящи възможност за по-висока доходност.
 • NN PRO Инвестиционен фонд „Стоки и суровини” – част от вашите средства ще бъдат инвестирани в алтернативен клас активи (стоки и суровини).
 • NN PRO Инвестиционен фонд  „Парични пазари” – вашите средства ще бъдат инвестирани в краткосрочни инструменти на паричния пазар с ниско ниво на риск, с цел запазване на номиналната стойност на инвестицията. Тази инвестиционна програма може да се избира само при прехвърляне на инвестиционни единици и пренасочване на премии.

* Взаимните фондове, част от Инвестиционните програми „Взаимни фондове NN IP”, се управляват от NN Investment Partners – компанията за управление на активи на NN Group,  управляваща над 240 милиарда евро активи в цял свят.

Инвестиционна програма „Акции на глобални индекси”

 • Инвестиционен фонд  „Американски акции” - по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани в акции на борсово търгувания фонд iShares S&P 500 EUR Hedged – високорисков актив с експозиция към 500-те компании с най-висока пазарна капитализация и ликвидност, търгувани на New York Stock Exchange и NASDAQ, предоставящ възможност за висока възвръщаемост.
 • Инвестиционен фонд „Германски акции” - по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани в акции на борсово търгувания фонд iShares Core DAX – високорисков актив с експозиция към 30-те компании с най-висока пазарна капитализация и ликвидност, търгувани на Frankfurt Stock Exchange, предоставящ възможност за висока възвръщаемост.
 • Инвестиционен фонд „Акции от технологичния сектор“ - по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани в акции на борсово търгувания фонд Xtrackers MSCI World Information Technology – високорисков актив с експозиция към глобални компании с висока и средна пазарна капитализация от сектора на информационните технологии от цял свят, предоставящ възможност за висока възвръщаемост.

* Борсово търгуваните фондове, част от Инвестиционните програми „Акции на глобални индекси”, се управляват от дружества, собственост на BlackRock Inc. и Deutsche Bank AG.

Инвестиционна програма „Взаимни фондове Schroders”

 • Инвестиционен фонд „Глобални акции за устойчиво развитие“ - по-голямата част от активите ви ще бъдат инвестирани във взаимния фонд Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - високорисков актив, който следва представянето и добавя стойност спрямо индекса MSCI AC World TR Net, хеджиран в евро. Индексът MSCI AC World TR Net предоставя широка секторна диверсификация, инвестирайки в световните компании с най-висока пазарна капитализация.
 • Инвестиционен фонд „Акции на азиатски пазари“ - по-голямата част от активите ви ще бъдат инвестирани във взаимния фонд Schroder ISF Asian Opportunities EUR – високорисков актив, който следва представянето и добавя стойност спрямо индекса MSCI AC Asia Ex Japan Net TR, превалутиран в евро. Индексът MSCI AC Asia Ex Japan Net TR предоставя широка секторна диверсификация, инвестирайки в азиатски компании с най-висока пазарна капитализация.

* Борсово търгуваните фондове, част от инвестиционната програма „Взаимни фондове Schroders ”, се управляват от дружества, собственост на Schroders Investment Managers.

Инвестиционните фондове на Инвестиционен план „NN SMART“ съвпадат с инвестиционните фондове на Инвестиционен план „NN PRO“.

Какви са условията?

 • Срокът на рисковата част на плана е между 10 и 35 години, а инвестиционната част, по желание на клиента, може да бъде продължена и след този срок.
 • Сключва се в евро. Премиите могат да се заплащат и в лева по фиксинга на БНБ.
 • Плащането е с еднократна вноска, като по всяко време можете да правите извънредни (допълнителни) вноски.

Какви са предимствата?

 • Възможност за инвестиция с еднократно плащане и професионално управление на средствата на международните финансови пазари.
 • Висока степен на прозрачност – продуктът има ясно разграничени рискова и инвестиционна част, като вие избирате съотношението между тях.
 • Индивидуален подход към всеки клиент - изборът на инвестиционен фонд се осъществява на базата на оценка на вашия личен финансов и инвестиционен профил.
 • Опростен процес на приемане за застраховане без необходимост от допълнителни медицински изследвания.
 • Управление на рисковете и защита на близките чрез допълнителна защита при злополука:

            - При смърт на застрахования вследствие на злополука се изплаща застрахователната сума плюс инвестиционната част;

            - При пътно-транспортно произшествие се изплаща застрахователната сума при смърт от злополука с увеличение от 50 %.

 • Ползвате данъчно облекчение - годишната данъчна основа се намалява с до 10% от размера й с размера на личните вноски, платени за NN SMART - както за рисковата, така и за инвестиционната част - през изтеклата година.
 • При предсрочно прекратяване на плана можете да получите част от натрупаните в инвестиционната сметка суми, като конкретният им размер зависи от годината на прекратяването.
 • Възможност за предсрочно използване на част от натрупаните средства, като в този случай застрахователната ви защита се запазва в пълен размер.
 • Възможност за внасяне на извънредни премии по всяко време с чисто инвестиционна цел.
 • Възможност за продължаване на инвестиционната част на плана и след изтичане на рисковата му част.

  Защо да изберете NN SMART?

 • Защото имате пълен контрол върху нивото на застрахователна защита.
 • Изборът на инвестиционни фондове е изцяло ваш, като по всяко време можете да наредите прехвърлянето и пренасочването на средствата от един в друг фонд.
 • Можете да намалявате/ увеличавате инвестиционната част на продукта и след сключването на договора.
 • Получавате лесен достъп до международните финансови пазари.

Как можете да направите вашия инвестиционен план NN SMART?

Финансово-застрахователните консултанти на NN са готови да отговорят на всеки ваш въпрос, свързан с условията и възможностите на този инвестиционен план. Можете да зададете въпросите си на телефон 0800 11 464, на имейл client.service@nnbulgaria.com или в най-удобния за вас офис на NN.

Ограничаване на отговорност

Информацията, съдържаща се по-горе, не е изчерпателна. Всички условия на инвестиционните планове, част от инвестиционните програми „Взаимни фондове NN IP“ и  „Акции на глобални индекси”, са описани подробно в „Общи условия по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд” NN SMART и в преддоговорната информация. Продуктът е комплексен и решението за закупуването му трябва да бъде предхождано от внимателен анализ на потребностите на клиента, инвестиционния му профил и склонността му към поемане на риск. NN не дава гаранции за постигане на определена доходност. Стойността на инвестиционната част може да намалява или да се увеличава в зависимост от състоянието на капиталовите пазари.

Общ основен информационен документ:


Специални информационни документи:

Последна промяна на: 03.08.2021 г.