Спестовно-осигурителен план Перспектива

Спестовно-осигурителен план Перспектива

Какво е Спестовно-осигурителен план Перспектива?

Спестовно-осигурителният план „Перспектива” е твоят начин едновременно да спестяваш и да защитаваш стандарта си на живот в случай на неблагоприятни събития. Финансовият план гарантира изплащането на определена сума след изтичане на предварително определен срок или в случай на смърт.

Условията

 • Срокът на застраховката е от 10 до 35 години.
 • Сключва се в евро. Премиите могат да се заплащат и в лева по фиксинга на БНБ.
 • Плащането е периодично – с годишни, полугодишни, тримесечни или месечни вноски.
 • В случай на смърт сумата се изплаща на посочено/и от застрахования лице/а. При изтичане на срока на плана застрахованият получава внесената сума плюс генерираната за изтеклия период доходност.

Предимствата

 • Данъчни облекчения - годишната данъчна основа се намалява с размера на личните вноски, платени за основното застрахователно покритие през изтеклата година (в размер до 10% от данъчната основа).
 • Застрахователната сума, която се изплаща при загуба на живот на застрахования, се удвоява в случай на смърт при злополука и се утроява при смърт в резултат на пътно-транспортно произшествие. При предсрочно прекратяване на застраховката част от внесените средства могат да бъдат изплатени обратно ако са изтекли две пълни години от сключване на застраховката.
 • Към основния застрахователен план могат да бъдат добавени допълнителни опции за защита от различни рискове, които предоставят възможност за увеличаване размера на гарантираното плащане при неблагоприятни събития.

Какви допълнителни рискове могат да бъдат покрити?

Допълнително може да бъде включена защита срещу рисковете:

 • смърт вследствие на злополука;
 • трайна нетрудоспособност вследствие на злополука;
 • освобождаване от премия при трайна нетрудоспособност;
 • настъпване на тежко заболяване;
 • хирургическо лечение;
 • болничен престой.

Защо да избера Спестовно-осигурителен план „Перспектива”?

 • С този план можеш да бъдеш спокоен, защото си осигуряваш лична финансова защита и защита за твоите близки, като същевременно можеш да спестяваш средства за реализиране на своите бъдещи финансови цели. Твоят застрахователен план ще бъде изготвен изцяло в съответствие с желанията и потребностите ти – сам избираш кои допълнителни покрития срешу различни рискове искаш да включиш, сам определяш размера и периодичността на вноските, както и срока на застраховката.
 • Някои от условията на застраховката можеш да променяш и след сключването на договора – например периодичността на плащането; ползващите лица; включените покрития и други.

Как мога да сключа Спестовно-осигурителен план „Перспектива”?

Нашите финансово-застрахователни консултанти могат да ти бъдат полезни по всяко време с повече и  подробна информация. Свържи се с нас на телефон 0800 11 464, имейл client.service@nnbulgaria.com или посети удобен за теб офис на NN Животозастраховане.

Ограничаване на отговорност

Условията на Спестовно-осигурителен план „Перспектива”, описани по-горе, не са изчерпателни. Всички условия на Спестовно-осигурителен план „Перспектива” са подробно описани в „Общи условия по застраховка „Живот” и допълнителна застраховка” и в преддоговорната информация. NN Животозастраховане препоръчва на своите клиенти преди сключването на договора внимателно да се запознаят с условията на застраховката, съдържащи се в „Общи условия по застраховка „Живот” и допълнителна застраховка” и в преддоговорната информация, в това число с последиците от неплащане на премията, спирането на носене на риска от страна на застрахователя и условията за предсрочно прекратяване на договора от страна на застраховащия.

Основни информационни документи:

Спестовно-осигурителният план „Перспектива” 
Последна промяна на: 16.09.2020 г.