Спестовно-осигурителен план „Перспектива +”

Спестовно-осигурителен план „Перспектива +”

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Какво е Спестовно-осигурителен план „Перспектива +“?

Спестовно-осигурителният план „Перспектива +” е вашият  начин едновременно да спестявате и да защитавате стандарта си на живот в случай на неблагоприятни събития. Финансовият план гарантира изплащането на определена сума след изтичане на предварително определен срок или в случай на трайно намалена работоспособност в резултат на злополука, при фрактура и загуба на живот.

Условията

 • Срокът на застраховката е от 10 до 35 години.
 • Сключва се в евро. Премиите могат да се заплащат и в лева по фиксинга на БНБ.
 • Плащането на премиите е периодично – с възможност за избор между месечни, тримесечни, полугодишни или годишни вноски.
 • Клиентът има свободата да избира застрахователните суми за спестовна част и за рисковете, включени в рисковата част според своите желания и нужди.

Предимствата

 • Комбинация между възможност за спестяване и финансова подкрепа към близките в случай на непредвидени обстоятелства;
 • Изплащане на гарантирана сума в края на спестовно-осигурителния план, увеличена с натрупаната за периода доходност от инвестиране на резервите;
 • Прозрачност – продуктът има ясно разграничени рискова и спестовна част;
 • Бонус „Лоялност“ – платим при изтичане на срока на застраховката в допълнение към избраната застрахователна сума за спестовната част;
 • Защита в динамичното ежедневие - застрахователната сума се удвоява, ако загубата на живот на застрахования настъпи в резултат на пътнотранспортно произшествие;
 • Финансова подкрепа в случай на трайно намалена работоспособност на застрахования вследствие на злополука, както и при счупване на кост (фрактура);
 • Покрива риска от загуба на живот при Covid 19;
 • Застрахователна защита в случай на терористичен акт на територията на Европейското икономическо пространство;
 • Свобода да избирате: застрахователните суми за спестовната част и за рисковете, включени в рисковата част; срока на застраховката; периодичността и срока за плащане на вноските; допълнителните покрития, които да добавите при сключване на договора и/ или на всяка година от застраховката; лицата, чиито живот и здраве също могат да бъдат защитени като част от допълнителните застрахователни опции;
 • Гъвкавост - на всяка година от застраховката можете да увеличавате застрахователните суми или премии, да променяте начина и периодичността на плащане, както и да добавяте/ променяте допълнителните възможности за защита;
 • Данъчни облекчения - годишната данъчна основа се намалява с размера на личните вноски, платени за основното застрахователно покритие през изтеклата година (в размер до 10% от данъчната основа);
 • Възможности за допълнителна защита - към основния застрахователен план могат да бъдат добавени допълнителни опции за защита от различни рискове, които предоставят възможност за увеличаване размера на гарантираното плащане при неблагоприятни събития.

 Какви допълнителни рискове могат да бъдат покрити?

Допълнително може да бъде включена защита срещу рисковете:

 • смърт вследствие на злополука;
 •  освобождаване от премия при трайна нетрудоспособност;
 • настъпване на тежко заболяване;
 • хирургическо лечение;
 • болничен престой.

Как мога да сключа Спестовно-осигурителен план „Перспектива +”?

Нашите финансово-застрахователни консултанти могат да ви бъдат полезни по всяко време с повече и подробна информация. Свържете се с нас на телефон 0800 11 464, имейл client.service@nnbulgaria.com  или посетете удобен за вас офис на NN Животозастраховане.
 

Ограничаване на отговорност

Условията на Спестовно-осигурителен план „Перспектива +”, описани по-горе, не са изчерпателни. Всички условия на Спестовно-осигурителен план „Перспектива +” са подробно описани в „Общи условия по спестовна застраховка „Живот” и допълнителна застраховка” и в преддоговорната информация. NN Животозастраховане препоръчва на своите клиенти преди сключването на договора внимателно да се запознаят с условията на застраховката, съдържащи се в „Общи условия по спестовна застраховка „Живот” и допълнителна застраховка” и в преддоговорната информация, в това число с последиците от неплащане на премията, спирането на носене на риска от страна на застрахователя и условията за предсрочно прекратяване на договора от страна на застраховащия.

Основни информационни документи:

Спестовно-осигурителният план „Перспектива +”  
Последна промяна на: 03.08.2021 г.