Резултати от националното проучване на ING пенсионно осигуряване и Алфа Рисърч


Какви са Вашите очаквания за развитието на Вашия бизнес през следващите 12 месеца?

Оптимизмът на мениджърите по отношение на развитието на бизнеса в следващите 12 месеца преобладава над песимистичните очаквания. В условията на икономическа криза голям брой мениджъри очакват тенденция на запазване или увеличаване на бизнеса.

Какви са Вашите очаквания във връзка с броя на заетите във Вашата фирма през следващите 12 месеца?

Въпреки предизвикателната среда работодателите имат положителни очаквания относно запазване на персонала си. Някои от фирмите дори планират увеличение на броя на служителите в следващите 12 месеца.

Какви са Вашите очаквания относно разходите на Вашата фирма през следващите 12 месеца?

Един от начините за справяне с икономическата криза фирмите виждат в оптимизиране на своите разходи. Почти половината от анкетираните мениджъри очакват, че в тяхната компания през следващите 12 месеца ще се наложи такова решение.

Кои са мерките, които очаквате, че фирмата Ви ще предприеме през следващите 12 месеца в отговор на кризата?

Мениджърите заявяват предпочитанията си към три групи мерки за справяне със ситуацията: намаляване на разходите за суровини и материали, намаляване на разходите за труд и намаляване на разходите за маркетинг и реклама.

Кои са мерките, които очаквате, че фирмата Ви ще предприеме през следващите 12 месеца, в случай че е необходимо да се намалят разходите за труд?

По отношение на мерките за намаляване на разходите за труд не се откроява предпочитано решение. Мнението на компаниите се разделя почти по равно между пускане на служителите в неплатен отпуск, намаляване броя на служителите, въвеждане на непълно работно време, премахване на социалните придобивки за служители.

Каква промяна очаквате в трудовите възнаграждения във фирмата Ви през следващите 12 месеца?

В условията на икономическа криза преобладава броят на компаниите, които възнамеряват да запазят непроменено равнището на заплати на своите служители през следващата година.

Кои са най-често срещаните въпроси в сферата на трудовите правоотношения, по които се обръщат към Вас за информация или съвет служителите във фирмата Ви?

Трудовото възнаграждение е въпросът в сферата на трудовите правоотношения, по който служителите най-често търсят съвет или информация от своите работодатели.

Кои са най-често срещаните въпроси в сферата на социалните придобивки, по които се обръщат към Вас за информация или съвет служителите във фирмата Ви?

Пенсионното и здравното осигуряване са въпросите в сферата на социалните придобивки, които са най-базисни и важни за българските служители. По тези въпроси работещите най-често се обръщат към своите работодатели за информация или съвет.

Как очаквате да се отразят текущите условия на пазара на труда в страната и във Вашата фирма върху ангажираността на Вашите служители?

При текущите условия на пазара на труда, българските работодатели очакват служителите да запазят и дори да увеличат своята ангажираност.

Как очаквате да се отразят текущите условия на пазара на труда в страната и във Вашата фирма върху ангажираността на Вашите служители?

При текущите условия на пазара на труда, българските работодатели очакват служителите да запазят и дори да увеличат своята ангажираност.

За проучването на ING Пенсионно осигуряване и Алфа Рисърч

Проучването е осъществено от 5 до 13 октомври 2009 г. в 100 компании в цялата страна с персонал над 100 човека. Участници в проучването са собственици, управители/директори и мениджъри/специалисти по човешки ресурси. Фирмите в проучването са с основна дейност в сферите производство, строителство, търговия, транспорт, услуги и администрация.

Последна промяна на: 17.03.2015 г.