Инвестиции и статистика

Инвестиции и статистика

Основна цел на нашата инвестиционна политика e в дългосрочен план да бъде увеличен размерът на средствата на осигурените в пенсионните фондове на NN. Реализираната доходност следва да е над равнището на инфлацията, за да се запази покупателната способност на спестяванията ти след години. Търсим разумния баланс между риск и доходност.

Как се инвестират твоите средства?

Натрупаните средства се инвестират съгласно изискванията и ограниченията, наложени от Кодекса за социално осигуряване, подзаконовите нормативни актове и инвестиционната политика на NN Пенсионно осигуряване. В рамките на инвестиционния процес NN Пенсионно осигуряване оценява и управлява съвкупност от рискове, свързани с управлението на активите. Примери за такива рискове са: кредитният, пазарният (включващ лихвен риск, валутен риск, риск свързан с инвестициите в акции, риск свързан с кредитния спред и риск свързан с инвестициите в недвижими имоти), ликвидният, оперативният риск и други. Като се основава на опита на NN Group и строгата й политика по отношение управлението на инвестиционните рискове, NN Пенсионно осигуряване въвежда допълнителни количествени и качествени ограничения, които осигуряват по-ефективна защита на твоите интереси. С това се гарантира прозрачност на инвестиционния процес, пълен мониторинг на рисковете и своевременна реакция при неблагоприятни пазарни тенденции.

С цел намаляване на рисковете, компанията оптимално разпределя своите инвестиции между различни финансови инструменти и пазари. Повече за диверсификацията на управляваните активи по фондове можеш да намериш в „Структура на инвестиционния портфейл“.

Конкретните параметри на инвестиционна политика на фондовете на NN е представена тук:

Последна промяна на: 15.05.2019 г.