Пенсионноосигурителна система: втори стълб

Пенсионноосигурителна система: втори стълб

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

Вторият стълб, Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), е създаден да осигурява втора пенсия в допълнение на пенсията от ДОО.

Вторият стълб функционира чрез универсални (УПФ) и/ или професионални пенсионни фондове (ППФ), които се създават и управляват от частни пенсионноосигурителни дружества. Вноските в тези фондове се определят със закон и се събират заедно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО).

Кой може да се осигурява?

* Това са хора, които работят в по-тежки условия или среда на труд - например миньори, водолази, летци, шофьори в градския транспорт и други. Всички дейности от I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на  труда при пенсиониране (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 64 от 2001 г.).

Размер на вноската за универсален пенсионен фонд за 2020  г.:


Тъй като максималният осигурителен доход към момента е ограничен (3000 лева), размерът на месечната вноска в УПФ не може да надхвърли 150 лева независимо от дохода ни към момента на осигуряване.

Размер на вноската за професионален пенсионен фонд за 2020 г. - изцяло за сметка на работодателя/възложителя:

 Лицата, работещи при условията на I-ва и II-ра категория труд:

  • родени преди 01.01.1960 г., се осигуряват само в професионален фонд;
  • родени след 31.12.1959 г., се осигуряват едновременно и в професионален, и в универсален пенсионен фонд.

Промяна на осигуряване от УПФ във фонд „Пенсии” и обратно

Родените след 31 декември 1959 г. (съгласно промени в КСО от м. юли 2015 г.), които се осигуряват в универсален пенсионен фонд, могат да променят осигуряването си, като насочат вноските си към държавен фонд „Пенсии” (съответно към фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“*).  Промяната от осигуряване в УПФ към осигуряване във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от КСО*, и обратно може да се прави многократно, но след изтичане на поне 1 година от последната промяна на осигуряването. Окончателният избор трябва да стане не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране от съответното лице по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Лицата, които започват работа за първи път, могат да изберат да се осигуряват в УПФ, където да постъпват вноските им за втора пенсия, в тримесечен срок от възникване на задължението им за осигуряване. В случай че не изберат свой универсален пенсионен фонд в рамките на тези 3 месеца, те биват разпределени служебно в един от действащите в страната пенсионни фондове, където ще постъпва и тяхната задължителна вноска за втора пенсия.

При промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ * на Държавното обществено осигуряване (ДОО), натрупаните средства в индивидуалната партида на лицето, осигурявано в УПФ, се прехвърлят в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система (т.нар. „Сребърен фонд“).

След промяната на осигуряването осигурителната вноска на лицето към фонд „Пенсии“ на ДОО (съответно към фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО*) се увеличава с осигурителната вноска, която до момента е постъпвала в универсалния пенсионен фонд.

Ако лицето реши да промени осигуряването си от фонд „Пенсии” на ДОО (съответно от фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“*) в универсален пенсионен фонд, ако за него има преведени средства в „Сребърния фонд“, същите се прехвърлят обратно по индивидуалната му партида в избрания от него универсален пенсионен фонд. При обратно прехвърляне на средства от Сребърния фонд в УПФ се прехвърля само номиналната стойност на средствата, постъпили преди това от УПФ в Сребърния фонд, независимо от момента на постъпването им и размера на платените междувременно вноски от страна на осигуреното лице.

Възможност за еднократно прехвърляне на средствата на лица, осигурени в професионален пенсионен фонд (ППФ), във фонд „Пенсии” на ДОО

Осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на ДОО. В този случай осигурителната им вноска във фонд „Пенсии” на ДОО се увеличава с размера на осигурителната вноска за професионалния пенсионен фонд. Правото може да се упражни ако на лицата не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

* За военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, и следователите.

Правила

Всеки работещ може да се осигурява само в един универсален фонд и в един професионален пенсионен фонд.

Вноските за ДЗПО се превеждат от работодателя по сметка в НАП, която ги прехвърля в съответния фонд, избран от осигурения. При неоснователно забавяне на превода на осигурителни вноски НАП дължи законна лихва, която се разпределя по индивидуалните партиди на лицата.

Вноските в ППФ не подлежат на данъчно облагане, а се признават за разход за дейността на работодателя по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане.

Минимална доходност на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Съгласно Кодекса за социално осигуряване за УПФ и ППФ са установени изисквания за постигане на минимална доходност от инвестиране на средствата на фонда.

Минималната доходност за универсалните и професионалните пенсионни фондове се определя в края на всяко тримесечие на базата на средно претеглената постигната доходност за предходните 24 месеца за всички УПФ и ППФ в страната. Минималната доходност съставлява 60% от така определената средна доходност или с 3 процентни пункта по-малка от средната - което от двете числа е по-малко.

Ако реализираната от пенсионното дружество доходност падне под минималната, дружеството допълва средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица до минималната доходност със средства от специално формиран резерв във фонда и в дружеството. Този резерв не представлява компенсация за загубите на осигурените лица в случаите на реализирана отрицателна доходност. Този резерв има за цел да намали загубите на осигурените лица, в случай че доходността на фонда, в който лицето се осигурява, е много по-ниска от средната за бранша.

Резервът в пенсионната компания е формиран от собствени средства на дружеството в размер на 1% от стойността на активите на съответния пенсионен фонд (УПФ или ППФ). Когато доходността на дружеството е по-ниска от средната, покриването на разликата до минималната доходност става за сметка на резерва за гарантиране на минимална доходност в дружеството.

Последна промяна на: 17.07.2020 г.