Пенсионноосигурителна система: първи стълб

Пенсионноосигурителна система: първи стълб

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Държавно обществено осигуряване (ДОО)

Първият стълб изпълнява функциите си чрез държавното обществено осигуряване (ДОО) - фонд „Пенсии”.

Средствата за пенсии на съвременните пенсионери се набират основно чрез задължителни осигурителни вноски от хората, които в момента работят. Пенсията от държавното обществено осигуряване зависи най-вече от броя на осигуряващите се лица и размера на техните осигурителни вноски към момента на пенсиониране. Освен това размерът на пенсията зависи и от броя на хората, които към този момент получават средства от държавното обществено осигуряване. Това е солидарният принцип на осигуряване – работещото поколение осигурява пенсионните доходи на неработещото.

Фактори като отрицателен прираст на населението, намаляване на раждаемостта, безработица, намаляване събираемостта на осигурителните вноски, са сред причините пенсията от държавата да не е достатъчна, за да посрещнем своите нужди в годините след пенсиониране. Затова към държавната пенсия можем да добавим допълнителните форми на осигуряване – допълнително задължително пенсионно осигуряване и доброволно пенсионно осигуряване.

Първият стълб на пенсионната система се администрира от държавата. Бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) се приема със Закона за бюджета на ДОО и е в сила за една календарна година (от 1 януари до 31 декември), като в него са обособени бюджетите на фонд „Пенсии“, „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, „Трудова злополука и професионална болест“, „Общо заболяване и майчинство“ и „Безработица“.

През 2021 г. се запазват размерите и разпределението на осигурителните вноски за фонд"Пенсии", "ОЗМ" и "Безработица" и здравноосигурителната вноска.

Осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, работещи при условията на III категория труд, родени преди 1960 г. (както и за тези, родени след 1960 г., които са упражнили правото на избор на осигуряване по чл. 4б от КСО), е 19,8 %, от които 8,78 % за сметка на осигуреното лице, и 11,02 % за сметка на осигурителя; осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, работещи при условията на III категория труд, родени след 1960 г. (и при условие, че не са упражнили правото на избор на осигуряване по чл. 4б от КСО),  се запазва 14,8 %, от които 6,58 % за сметка на осигуреното лице, и 8,22 % за сметка на осигурителя.

                                                     Осигуровки за 2021 г.

                  Вноски във фондове на ДОО за служители III категория, родени след 31.12.1959 г.,осигурени за всички осигурителни рискове

ФондовеЗа сметка на работодателяЗа сметка на работникаОбща осигурителна вноска (%)
Държавно обществено осигуряване (ДОО)
13,72 % + % ТЗПБ 10,58 % 24,3 % + % ТЗПБ
Фонд „Пенсии" 8,22 % 6,58 % 14,8 %
Фонд „Общо заболяване и майчинство" 2,1 % 1,4 % 3,5 %
Фонд „Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) от 0,4 % до 1,1 % - от 0,4 % до 1,1 %
Фонд „Безработица" 0,6 % 0,4 % 1 %
Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) 2,8 % 2,2 % 5 %
Здравно осигуряване 4,8 % 3,2 % 8 %
Общо 18,52 % + % ТЗПБ 13,78 % 32,3 % + % ТЗПБ

Кой има право на пенсия?

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии” се придобива при едновременно наличие на две условия *:

За 2021 г.:

  • Възраст -  възрастта за пенсиониране е 64 години и 4 месец за мъжете и 61 години и 8 месеца за жените;
  • Осигурителен стаж  -  39 години за мъжете и 36 години за жените.

* От 31 декември 2016 г. възрастта за пенсиониране за жените се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година - до 31 декември 2029 г. с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст. За мъжете възрастта за пенсиониране се увеличава с по 2 месеца до 31 декември 2017 г., а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.
От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж за мъжете и за жените се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж от 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Последна промяна на: 22.01.2021 г.