Пенсионноосигурителна система: втори стълб

Пенсионноосигурителна система: втори стълб

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

Вторият стълб, Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), е създаден да осигурява втора пенсия в допълнение на пенсията от ДОО.

Вторият стълб функционира чрез универсални (УПФ) и/ или професионални пенсионни фондове (ППФ), които се създават и управляват от частни пенсионноосигурителни дружества. Вноските в тези фондове се определят със закон и се събират заедно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО).

Кой може да се осигурява?

* Това са хора, които работят в по-тежки условия или среда на труд - например миньори, водолази, летци, шофьори в градския транспорт и други. Всички дейности от I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на  труда при пенсиониране (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 64 от 2001 г.).

Размер на вноската за универсален пенсионен фонд за 2021 г.:

    
Тъй като максималният осигурителен доход към момента е ограничен (3000 лева), размерът на месечната вноска в УПФ не може да надхвърли 150 лева независимо от дохода ни към момента на осигуряване.

Размер на вноската за професионален пенсионен фонд за 2021 г. - изцяло за сметка на работодателя/възложителя:
 

 Лицата, работещи при условията на I-ва и II-ра категория труд:

  • родени преди 01.01.1960 г., се осигуряват само в професионален фонд;
  • родени след 31.12.1959 г., се осигуряват едновременно и в професионален, и в универсален пенсионен фонд.

Право на избор и промяна на участие на осигурени лица:

Правила

  • Всеки работещ може да се осигурява само в един универсален фонд и в един професионален пенсионен фонд.

    Вноските за ДЗПО се превеждат от работодателя по сметка в НАП, която ги прехвърля в съответния фонд, избран от осигурения. При неоснователно забавяне на превода на осигурителни вноски НАП дължи законна лихва, която се разпределя по индивидуалните партиди на лицата.

    Вноските в ППФ не подлежат на данъчно облагане, а се признават за разход за дейността на работодателя по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане.

Минимална доходност на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Съгласно Кодекса за социално осигуряване за УПФ и ППФ са установени изисквания за постигане на минимална доходност от инвестиране на средствата на фонда.

Минималната доходност за универсалните и професионалните пенсионни фондове се определя в края на всяко тримесечие на базата на средно претеглената постигната доходност за предходните 24 месеца за всички УПФ и ППФ в страната. Минималната доходност съставлява 60% от така определената средна доходност или с 3 процентни пункта по-малка от средната - което от двете числа е по-малко.

Ако реализираната от пенсионното дружество доходност падне под минималната, дружеството допълва средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица до минималната доходност със средства от специално формиран резерв във фонда и в дружеството. Този резерв не представлява компенсация за загубите на осигурените лица в случаите на реализирана отрицателна доходност. Този резерв има за цел да намали загубите на осигурените лица, в случай че доходността на фонда, в който лицето се осигурява, е много по-ниска от средната за бранша.

Резервът в пенсионната компания е формиран от собствени средства на дружеството в размер на 1% от стойността на активите на съответния пенсионен фонд (УПФ или ППФ). Когато доходността на дружеството е по-ниска от средната, покриването на разликата до минималната доходност става за сметка на резерва за гарантиране на минимална доходност в дружеството.

Последна промяна на: 05.02.2021 г.