Пенсионноосигурителна система: трети стълб

Пенсионноосигурителна система: трети стълб

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО)

Третият стълб на пенсионната система в България е доброволната форма на пенсионно осигуряване. Тя ти дава опция за трета, допълнителна пенсия. Чрез вноски в доброволен пенсионен фонд ти можеш да натрупаш средства в своя лична партида. С добавянето му към първия и втория стълб на осигуряване вече може по-спокойно да мечтаеш за нещата, които искаш за себе си след пенсиониране.

Кой може да се осигурява?

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване работи на капиталов принцип. Ако си навършил 16 години, можеш да се осигуряваш или да бъдеш осигуряван.
Осигуряването би могло да е индивидуално, от работодателя или в полза на трето лице. Също както и при задължителното доброволно осигуряване, размерът на пенсията зависи най-вече от размера на натрупаните средства в индивидуалната партида.

Какви са предимствата?

Изключително гъвкава форма на осигуряване

При доброволното пенсионно осигуряване няма задължителен размер на вноската, всеки може да избере колко средства да внася, колко често и дори кога да ги изтегли обратно.

Вноските в доброволен пенсионен фонд ползват данъчно облекчение

  • При доброволното пенсионно осигуряване с лични вноски лицата ползват данъчно облекчение в размер до 10% от данъчната основа.
  • Доходите от инвестиране на активите на пенсионния фонд, разпределяни по партидата, не се облагат с данък, независимо дали е придобито право на пенсия.
  • При изплащане на суми след придобиване право на пенсия средствата не са облагат с данък върху доходите.
  • Вноски от работодател в размер до 60 лв. на месец на служител се признават за разход за дейността, при условие че към момента на тяхното превеждане работодателят не дължи данъчни плащания и плащания към държавното обществено осигуряване. Вноски от работодател, надвишаващи 60 лв., се признават за разход, като сумата над 60 лв. съгласно ЗКПО се облага с 10% данък върху разходите.

Възможност да получите натрупаните средства, в случай че решите да се пенсионирате по-рано

При осигуряване с вноски от работодател е налице предимството да разполагате със своите средства, ако решите да се пенсионирате по-рано. Изплащането им не е обвързано с изисквания за възраст. При придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (съгласно чл. 68, ал. 1 - 3 от КСО) и до пет години преди навършване на възрастта за придобиване на правото на съответното лице има възможност за еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида или получаване на средствата под формата на пенсия.

Унаследяване

При осигуряване в доброволен пенсионен фонд имате опция предварително да определите хората, които да наследят вашите средства.

Последна промяна на: 17.07.2020 г.