NN Универсален пенсионен фонд: Пенсии и други плащания

NN Универсален пенсионен фонд: Пенсии и други плащания

Лицата, които се осигуряват в NN Универсален пенсионен фонд, имат право на:

Допълнителна лична пожизнена пенсия

  • Допълнителна лична пожизнена пенсия след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване; Допълнителната пожизнена пенсия може да се изплати до 5 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от съответното лице. Тя се изплаща, при условие че определеният й размер е не по-малък от размера на минималната пенсия, платима от държавното обществено осигуряване.          

Eднократно изплащане на до 50% от натрупаните средства

  • Eднократно изплащане на до 50% от натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида в случай на трайно намалена работоспособност над 89,99%.

Еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства на законните наследници 

  • Еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства на законните наследници при смърт на осигуреното лице  ̶  преживял съпруг, низходящи (деца, внуци) или възходящи (родители, баба, дядо) по реда на Закона за наследството.

Последна промяна на: 16.07.2020 г.