NN Универсален пенсионен фонд: Права на осигурените лица

NN Универсален пенсионен фонд: Права на осигурените лица

Право на избор

Всеки работещ има право да се осигурява само в един универсален пенсионен фонд. Важно е да знаете, че ако не изберете сами пенсионното дружество, което да управлява средствата ви за втора пенсия до три месеца след започване на първата ви работа, вие ще бъдете разпределени служебно в един от действащите в страната пенсионни фондове, където ще постъпва вашата задължителна вноска за втора пенсия. Важно е да изберете пенсионно дружество, което да управлява отговорно и професионално вашите пари в годините до пенсиониране.

Право на прехвърляне

Средствата  в индивидуалната партида могат да бъдат прехвърляни в друг пенсионен фонд, ако e изминала 1 година след последното ви прехвърляне (едногодишният срок се прилага както от последната промяна на участие, така и от сключването на първия осигурителен договор, служебното разпределение, или възобновяването на осигуряването в УПФ по чл. 124а от КСО).

Родените след 31 декември 1959 г., които се осигуряват в универсален пенсионен фонд, могат да променят осигуряването си, като насочат вноските си към държавен фонд „Пенсии” (съответно към фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“*). Осигурените могат да направят този избор след изтичане на поне една година от началото на осигуряването им в универсален пенсионен фонд (УПФ).

Промяната от осигуряване в УПФ към осигуряване във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от КСО*, и обратно може да се прави многократно, но след изтичане на поне 1 година от последната промяна на осигуряването. Окончателният избор трябва да стане не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране на съответното лице по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

При промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“* на Държавното обществено осигуряване (ДОО), натрупаните средства в индивидуалната партида на лицето, осигурявано в УПФ, се прехвърлят в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система (т. нар. „Сребърен фонд“).
След промяната на осигуряването осигурителната вноска на лицето към фонд „Пенсии“ на ДОО (съответно към фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО*) се увеличава с осигурителната вноска, която до момента е постъпвала в универсалния пенсионен фонд.

Ако лицето реши да промени осигуряването си от фонд „Пенсии” на ДОО (съответно от фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“*) в универсален пенсионен фонд, ако за него има преведени средства в Сребърния фонд, същите се прехвърлят обратно по индивидуалната му партида в избрания от него универсален пенсионен фонд. При обратно прехвърляне на средства от Сребърния фонд в УПФ се прехвърля само номиналната стойност на средствата, постъпили преди това от УПФ в Сребърния фонд, независимо от момента на постъпването им и размера на платените междувременно вноски от страна на осигуреното лице.

* За военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, и следователите.

Право на информация:

  • Безплатна информация относно натрупаната сума в личната осигурителна партида, преведените осигурителни вноски, реализираната доходност от инвестиции на фонда, събраните от дружеството такси и удръжки;
  • Извлечение от индивидуалната осигурителна партида за предходната календарна година, което се изпраща по имейл или по пощата в срок до 31 май всяка година.

Последна промяна на: 16.07.2020 г.