NN Професионален пенсионен фонд: Права на осигурените лица

NN Професионален пенсионен фонд: Права на осигурените лица

Право на избор и промяна на участие

Участие в един профеесионален пенсионен фонд

Всеки, който упражнява I и II категория труд, има право да участва в един професионален пенсионен фонд. Изборът на професионален фонд става в рамките на три месеца от започване на първата работа. Както и при универсалните фондове, и тук може да стане прехвърляне от един фонд в друг, ако e изминала 1 година след последното ви прехвърляне (едногодишният срок се прилага както от последната промяна на участие, така и от сключването на първия осигурителен договор, служебното разпределение, или възобновяването на осигуряването в УПФ по чл. 124а от КСО).

Еднократна промяна на осигуряването от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на ДОО

Осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на ДОО. В този случай осигурителната им вноска във фонд „Пенсии” на ДОО се увеличава с размера на осигурителната вноска за професионалния пенсионен фонд. Правото може да се упражни ако на лицата не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Осигурените лица имат още право на:

  • Безплатна информация относно натрупаната сума в личната осигурителна партида, преведените осигурителни вноски, реализираната доходност от инвестиции на фонда, събраните от дружеството такси и удръжки;
  • Извлечение от индивидуалната осигурителна партида (сметка) за предходната календарна година, което се изпраща по имейл или по пощата в срок до 31 май всяка година.

Последна промяна на: 16.07.2020 г.