NN Универсален пенсионен фонд: Пенсии и други плащания

NN Универсален пенсионен фонд: Пенсии и други плащания

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Лицата, които се осигуряват в NN Универсален пенсионен фонд (съгласно измененията в Кодекса за социално осигуряване от 05.03.2021 г. ), имат право на пет възможни начина за изплащане на средствата от Универсален пенсионен фонд при достигане на възрастта по член 68, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване. (Към 2021 г. изискванията за стаж и възраст са: – за мъжете -  навършена възраст от 64 г. и 4 м. и 39 г. осигурителен стаж; за жените - навършена възраст от 61 г. 8 м. и 36 г. осигурителен стаж.)

Видове пенсионни плащания от Универсален пенсионен фонд

Допълнителна пожизнена пенсия

Три вида допълнителна пожизнена пенсия за лицата, чиито натрупвания по партидата в УПФ позволяват отпускането на такава пенсия с месечен размер от поне 45 лева*  (т.е. лицата с над 9357*  лева по партидата):

  • пожизнена пенсия без допълнителни условия – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер и не подлежи на наследяване;
  • пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер и включва гарантиран период от 2 до 10 години (по избор на пенсионера), в рамките на който се наследява настоящата стойност на дължимите плащания до края на гарантирания период;
  • пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер след изтичането на периода на разсрочено изплащане; продължителността на периода на разсрочено изплащане следва да бъде избрана от пенсионера по такъв начин, че месечният размер* на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 45 лева и по-висок от 300 лева; наследява се настоящата стойност на дължимите плащания до края на периода на разсроченото изплащане.

Разсрочено изплащане на средства

Разсрочено изплащане на средствата за лицата, чиито натрупвания по партидата в УПФ не са достатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст (т.е. лицата с под 9357 и над 900 лева по партидата). И тук продължителността на периода на разсрочено изплащане следва да бъде избрана от пенсионера по такъв начин, че месечният размер на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 45 лева и по-висок от 300 лева. Наследява се остатъкът от дължимите плащания на починалия пенсионер.

Еднократно изплащане на средства

Еднократно изплащане на средствата за лицата с под 900 лева по партидата.

Възможно е еднократно изплащане на до 50% от натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида в случай на трайно намалена работоспособност над 89,99%.

Други важни особености, свързани с изплащане на пенсии от Универсален пенсионен фонд

Въведена е гаранция върху брутния размер на вноските в УПФ. В случай че размерът на натрупванията в УПФ на дадено лице е по-малък от брутния размер на осигурителните вноски, преведени от НАП и НОИ за това лице, пенсионното дружество допълва партидата, преди да изплати средствата. Този принцип се прилага за всеки един от петте начина за изплащане на средствата, описани по-горе.

Пенсионните дружества ще бъдат длъжни да изчисляват гарантиран размер на пенсията и разсроченото изплащане и да го посочват в пенсионния договор (съответно – договора за разсрочено изплащане). В общия случай, гарантираният размер на пенсията и на разсроченото изплащане ще бъде равен на този, изчислен въз основа брутния размер на преведените осигурителни вноски. При пенсиите обаче има една особеност – когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-голям от сумата на брутните вноски, лицето може да пожелае изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост с гарантиран размер, равен на размера на първата пенсия, изчислена на база натрупаните средства по индивидуалната партида. В този случай, размерът на първата пенсия се определя, като се прилага и рисков коефициент, одобрен от КФН.

Уредено е създаването на нови два фонда – фондове за извършване на плащания, които ще бъдат отделни от УПФ. Допълнителните пожизнени пенсии ще се изплащат от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП), а разсрочените плащания – от Фонд за разсрочени плащания (ФРП). Създаден е специален режим за инвестиране на активите на ФИПП и ФРП, който е по-консервативен от този, приложим към УПФ.

Предвидени са правила за актуализация и преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия и разсроченото изплащане. Пенсията се актуализира поне веднъж годишно в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер, и реализираната доходност от инвестирането на средствата на ФИПП, като увеличаване на пенсията се извършва с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност над техническия лихвен процент, а намаляване на пенсията е възможно само след изразходване на средствата от т.нар. „аналитична сметка“ * и при условие, че не води до размер, който е по-нисък от гарантирания съгласно пенсионния договор. По аналогичен начин е уредена актуализацията и на разсроченото изплащане. Преизчисляване на пенсията и на разсроченото изплащане пък може да се поиска веднъж годишно в случай, че за съответното лице са постъпили вноски в УПФ след сключването на пенсионния договор, съответно договора за разсрочено изплащане.

Крайният срок за упражняване правото на промяна на осигуряването от УПФ към държавното обществено осигуряване (при което натрупаните в УПФ средства се прехвърлят към т.нар. „Сребърен фонд“, а бъдещите осигурителни вноски постъпват изцяло във фонд „Пенсии“ на НОИ), който преди беше до пет години преди възрастта по член 68, алинея 1 от КСО, е изменен, както следва: 

  • от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – до 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – до 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – до 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – до 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • след 1 януари 2038 г. – до 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1.

Крайният срок за възобновяване на осигуряването в УПФ (при което прехвърлените в „Сребърния фонд“ средства се връщат в УПФ, а част от бъдещите осигурителни вноски отново започват да постъпват в УПФ) е аналогичен на горния.

Забележки:

*Минималният месечен размер на допълнителната пожизнена пенсия от УПФ е равен на 15 % от минималния месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Към края на месец Юни 2021 г., минималният месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 300 лева.

 *Такъв е размерът на сумата, която би позволила отпускането на допълнителна пожизнена пенсия в размер на 45 лева месечно на жена, родена през 1960 година (при използване на таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт към края на месец Юни 2021 г., и при прилагане на технически лихвен процент в размер на 0,5 % годишно).

 *Месечният размер на всички пожизнени пенсии и на разсроченото изплащане подлежи на актуализация и преизчисляване в предвидените от закона случаи.

 *По тази „аналитична сметка“ се заделя частта от реализирания в предишни години положителен доход, която не е използвана за увеличаване на месечния размер на пенсията (т.е. тя служи като резерв, който се използва в години на отрицателен доход от инвестирането на средствата на ФИПП и ФРП).

Последна промяна на: 12.07.2021 г.