NN Универсален пенсионен фонд: Пенсии и други плащания

NN Универсален пенсионен фонд: Пенсии и други плащания

Лицата, които се осигуряват в NN Универсален пенсионен фонд, имат право на:

Допълнителна лична пожизнена пенсия

Допълнителна лична пожизнена пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд се отпуска след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване (съгласно чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване). Към 2021 г. изискванията за стаж и възраст са:

  • за мъжете -  навършена възраст от 64 г. и 4 м. и 39 г. осигурителен стаж;
  • за жените - навършена възраст от 61 г. 8 м. и 36 г. осигурителен стаж.

Допълнителната пожизнена пенсия може да се изплати и до 5 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от съответното лице. Тя се изплаща, при условие че определеният й размер е не по-малък от размера на минималната пенсия, платима от държавното обществено осигуряване.       

Eднократно изплащане на до 50% от натрупаните средства

Eднократно изплащане на до 50% от натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида в случай на трайно намалена работоспособност над 89,99%.

Еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства на законните наследници 

Еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства на законните наследници при смърт на осигуреното лице  ̶  преживял съпруг, низходящи (деца, внуци) или възходящи (родители, баба, дядо) по реда на Закона за наследството.

Последна промяна на: 21.04.2021 г.