NN Универсален пенсионен фонд: Права на осигурените лица

NN Универсален пенсионен фонд: Права на осигурените лица

Право на избор

Всеки работещ има право да се осигурява само в един универсален пенсионен фонд. Важно е да знаете, че ако не изберете сами пенсионното дружество, което да управлява средствата ви за втора пенсия до три месеца след започване на първата ви работа, вие ще бъдете разпределени служебно в един от действащите в страната пенсионни фондове, където ще постъпва вашата задължителна вноска за втора пенсия. Важно е да изберете пенсионно дружество, което да управлява отговорно и професионално вашите пари в годините до пенсиониране.

Право на прехвърляне

Средствата  в индивидуалната партида могат да бъдат прехвърляни в друг пенсионен фонд, ако e изминала 1 година след последното ви прехвърляне (едногодишният срок се прилага както от последната промяна на участие, така и от сключването на първия осигурителен договор, служебното разпределение, или възобновяването на осигуряването в УПФ по чл. 124а от КСО).

Промяна на осигуряване от УПФ във фонд „Пенсии” и обратно

Родените след 31 декември 1959 г., които се осигуряват в универсален пенсионен  фонд, могат да променят осигуряването си, като насочат вноските си към държавен фонд „Пенсии” (съответно към фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“*).  Промяната от осигуряване в УПФ към осигуряване във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от КСО*, и обратно може да се прави многократно, но след изтичане на поне 1 година от последната промяна на осигуряването.

При промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ * на Държавното обществено осигуряване (ДОО), натрупаните средства в индивидуалната партида на лицето, осигурявано в УПФ, се прехвърлят в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система (т.нар. „Сребърен фонд“).
След промяната на осигуряването осигурителната вноска на лицето към фонд „Пенсии“ на ДОО (съответно към фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО*) се увеличава с осигурителната вноска, която до момента е постъпвала в универсалния пенсионен фонд.

Средствата, прехвърлени в Сребърния фонд, не носят допълнителна доходност и не могат да се наследяват за периода на престоя си в Сребърния фонд. През този период осигурителните вноски за УПФ не постъпват по индивидуалната осигурителна партида на лицето, а във фонд „Пенсии“ на ДОО.

Ако лицето реши да промени осигуряването си от фонд „Пенсии” на ДОО (съответно от фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“*) в универсален пенсионен фонд, ако за него има преведени средства в „Сребърния фонд“, същите се прехвърлят обратно по индивидуалната му партида в избрания от него универсален пенсионен фонд. При обратно прехвърляне на средства от Сребърния фонд в УПФ се прехвърля само номиналната стойност на средствата, постъпили преди това от УПФ в Сребърния фонд, независимо от момента на постъпването им и размера на платените междувременно вноски от страна на осигуреното лице.

Нов извънреден срок за промяна на осигуряването от УПФ към фонд „Пенсии“ на НОИ

Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии", съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31 декември 2020 г. включително, с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10 от КСО, имат право в срок до 30 юни 2021 г. да поискат преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии", съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване. Прехвърлянето на средствата се заявява лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Заявлението се подава до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията, едновременно със заявлението за преизчисляване на пенсията. Образците на заявления се утвърждават от управителя на Националния осигурителен институт.

* За военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, и следователите.

Право на информация:

  • Безплатна информация относно натрупаната сума в личната осигурителна партида, преведените осигурителни вноски, реализираната доходност от инвестиции на фонда, събраните от дружеството такси и удръжки;
  • Извлечение от индивидуалната осигурителна партида за предходната календарна година, което се изпраща по имейл или по пощата в срок до 31 май всяка година.

Последна промяна на: 05.02.2021 г.