NN Доброволен пенсионен фонд

NN Доброволен пенсионен фонд

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

NN Доброволен пенсионен фонд

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд не е задължително, но то е най-сигурният начин да си осигурите желания жизнен стандарт след пенсиониране. Всяко лице, навършило 16 г., има право на допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Вноските в доброволния пенсионен фонд се натрупват във ваша лична партида и се инвестират от пенсионното дружество, на което са поверени, така че да реализират доходност за годините, когато ще разчитате на тях.

Защо да инвестирате в доброволен пенсионен фонд?

Защото осигуряването в доброволен пенсионен фонд е гъвкаво и може да отговори на личните ви потребности. Осигуряването може да става с лични вноски, с вноски от работодател или от друг осигурител. При това то носи данъчни облекчения. Няма изискване за размера на вноските, както и за тяхната периодичност. Можете да изберете сами дали вноските в доброволния пенсионен фонд да бъдат периодични (месечни, тримесечни, шестмесечни, годишни) или еднократни.

За размера на бъдещата пенсия голямо значение имат размерът и периодичността на направените вноски, доходността от управлението на средствата, периодът на осигуряване и удръжките от страна на пенсионното дружество.

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд носи и данъчни облекчения. Доходът от инвестираните средства е необлагаем, а средствата, изплатени след придобиване право на пенсия, са изцяло необлагаеми. Така вие печелите веднъж, защото инвестирате в бъдещето си, и още веднъж – защото намалявате данъците върху дохода си.

За всички, които не се осигуряват в универсален пенсионен фонд (защото са родени преди 01.01.1960 г.), участието в доброволен пенсионен фонд е единствената индивидуална възможност да се включат в пенсионен модел, основан на капиталов принцип. Това означава лицата да имат своя индивидуална партида, средствата в която се натрупват във времето, инвестират се и носят допълнителен доход.

Защо да изберeте NN Доброволен пенсионен фонд?

  • NN Пенсионно осигуряване ви предлага не само 175-годишен опит в управлението на личните финанси, но и утвърден модел на изплащане на пенсии в 18 европейски страни. Нашата инвестиционна политика е балансирана и нейна основна цел е постигане на доходност, която в дългосрочен план надвишава инфлацията. Гарантираме пълна прозрачност и бърз достъп, както до информацията за личната партида, така и до средствата, натрупани в нея.
  • Постигаме резултати

Доходност

Средният размер на натрупаните средства в NN ДПФ е по-висок от средния за пазара.
      

Ограничаване на отговорност

Представянето на продуктите не е пълно по отношение на всички техни специфики и характеристки. Пълна информация за осигуряването в доброволния пенсионен фонд и за видовете плащания се съдържа в Правилника за организацията и дейността на NN Доброволен пенсионен фонд.

Последна промяна на: 29.06.2021 г.