NN Доброволен фонд: Такси и удръжки

NN Доброволен фонд: Такси и удръжки

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Такси и удръжки   

За извършване на дейността по допълнително доброволно пенсионно осигуряване NN Пенсионно осигуряване събира такси и удръжки съгласно утвърдения от Комисията за финансов надзор правилник (виж раздел Правилници).

Вид такса и максимално допустим размер по закон Размер на таксата при NN Доброволен пенсионен фонд
Встъпителна (еднократна) такса

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски и в полза на трето лице:

• 10 лв. – за всяко индивидуално осигурено лице;

Дружеството не събира встъпителна такса при откриване на индивидуална партида в Доброволния пенсионен фонд за лица, които са осигурени в NN Универсален пенсионен фонд и/или  NN Професионален пенсионен фонд. 

Встъпителна такса не се събира за лица, които имат средства по партидата си по вече съществуващ индивидуален договор или договор с работодател.

Таксата не се събира и за лица, които се прехвърлят от друг Доброволен пенсионен фонд и сключват договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване с работодателски вноски:

• 8 лв. - за всеки осигурен по договор с работодател, осигуряващ до 150 лица, включително;

• 5 лв. - за всеки осигурен по договор с работодател, осигуряващ от 151 до 300 лица, включително.

• 2 лв. - за всеки осигурен по договор с работодател, осигуряващ над 300 лица.

Дружеството не събира встъпителна такса при откриване на индивидуална партида в Доброволния пенсионен фонд за лица, които са осигурени в NN Универсален пенсионен фонд и/или  NN Професионален пенсионен фонд.

Встъпителна такса не се събира за лица, които имат средства по партидата си по вече съществуващ индивидуален договор или договор с работодател.

Таксата не се събира при прехвърляне на средства в индивидуална осигурителна партида на съпруг или съпруга, на роднини по права линия от първа или втора степен в Доброволния пенсионен фонд.

Таксата не се събира при откриване на индивидуална партида в Доброволния пенсионен фонд в случаите на прехвърляне на средства от друг доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Встъпителна такса не се събира и при откриване на индивидуална осигурителна партида на лица, които сключват осигурителен договор със задължение да правят вноски в Доброволния пенсионен фонд, и едновременно с това подават заявление за прехвърляне на средствата си от доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Управленска такса

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски и в полза на трето лице:

• 4,25% - по индивидуален договор с вноска до 40 лв.;

• 4,00% - по индивидуален договор с вноска от 40,01 до 100 лв.;

• 3,75% - по индивидуален договор с вноска от 100,01 до 1 000 лв.;

• 3,5% - по индивидуален договор с вноска над 1 000 лв.;

• 3,25% - за всяка индивидуална вноска, независимо от размера й, когато натрупаните в партидата средства са над 10 000 лв.

За договори, при които вноската се извършва еднократно, удръжката от тази еднократна вноска е в размер на:

• 4%, ако размерът на еднократната вноска е до 1000 лева;

• 3,5%, ако размерът на еднократната вноска е от 1000,01 лева до 10 000 лева;

• 3,25%, ако размерът на еднократната вноска е над 10 000 лева.

Удръжката от всяка вноска се намалява с 0,50 пункта за месечните вноски след 48-та вноска, като удръжката не може да бъде по-ниска от 3 на сто от месечната вноска.  

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване с работодателски вноски:


• 4,25% - по договор с работодател с месечна вноска до 60 лв. за всеки осигурен;
• 3,75% - по договор с работодател с месечна вноска над 60 лв. за всеки осигурен;
• 3,25% - по договор с работодател с месечна вноска над 120 лв. за всеки осигурен;
За договори, при които вноската се извършва еднократно, удръжката от тази еднократна вноска е в размер на:
• 4%, ако размерът на еднократната вноска е до 1000 лева;
• 3,5%, ако размерът на еднократната вноска е от 1000,01 лева до 10 000 лева;
• 3,25 %, ако размерът на еднократната вноска е над 10 000 лева;
• 1,5% по договор за доброволно пенсионно осигуряване от работодател, по който броят на осигурените лица е 2 000 или повече. 

При осигуряване с месечни вноски от осигурител с месечни постъпления по договор над 10 000 лв. удръжката е 3%.

Инвестиционна такса 10% от реализирания доход от инвестирането на средствата на ДПФ.
Такса за прехвърляне в друг Доброволен пенсионен фонд няма
Такса при теглене от индивидуалната партида преди придобиване право на пенсия, независимо от размера на сумата 5 лв.
Такса за изплащане на средства при придобиване право на пенсия няма
Такси за прекратяване, временно преустановяване или възобновяване на вноските няма
Такси за получаване на информация за партидата няма
Последна промяна на: 26.04.2021 г.