NN Доброволен пенсионен фонд: Осигуряване с лични вноски

NN Доброволен пенсионен фонд: Осигуряване с лични вноски

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Осигуряване с лични вноски

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд с лични вноски е далновидна и гъвкава форма на инвестиране. Вие сами определяте размера и честотата на вноските си. Изтеглянето на средствата от личната партида е възможно във всеки един момент. Данъчните облекчения, които ползвате за внесените суми отпадат, ако изтеглите сумата по-рано от настъпването на право на пенсиониране, но реализираният доход по време на периода на инвестиране не подлежи на данъчно облагане дори в този случай.

Какво трябва да знаете, ако изберете да се осигурявате само в доброволен пенсионен фонд?

 • Няма изискване за размера на вноските;
 • Вноските могат да бъдат периодични (месечни, тримесечни, шестмесечни, годишни) или еднократни;
 • Вноската може да се превежда в избрания пенсионен фонд от работодателя.

На какво имате право като осигурено лице в NN Доброволен пенсионен фонд?

 • Безплатна информация относно натрупаната сума в индивидуалната осигурителна партида, преведените осигурителни вноски, реализираната доходност от инвестиции на фонда, събраните такси и удръжки от дружеството;
 • Извлечение от индивидуалната осигурителна партида за предходната календарна година, което се изпраща по имейл или по пощата в срок до 31 май всяка година;
 • В случай на смърт на осигуреното лице право на информация за състоянието на партидата имат наследниците, посочени в договора, или наследниците по закон (когато в договора няма посочени конкретни наследници).
 • Натрупаните суми по индивидуалната партида или част от тях може да се прехвърлят от един доброволен пенсионен фонд в друг, но не повече от веднъж в рамките на една календарна година.

Други права на осигурените в NN Доброволен пенсионен фонд:

 • Възможност за изтегляне на натрупаните средства в партидата от лични вноски във всеки един момент;*
 • Ползване на данъчни облекчения за направените лични вноски;
 • Възможност за временно прекратяване на плащанията и възобновяването им по всяко време, като не се дължат неустойки или удръжки;
 • По всяко време възможност за промяна на специфичните условия на договора – размер на вноската, наследници, периодичност на плащането;
 • Право на осигуряване в повече от един доброволен пенсионен фонд.

*Осигуряването в ДПФ има дългосрочен характер.

Данъчни облекчения

 • При допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски лицата ползват данъчно облекчение в размер до 10% от годишната данъчна основа.
 • При обратно получаване на суми, формирани от вноски, които са ползвали данъчно облекчение, същите се облагат с 10% окончателен данък, ако тегленето се извършва преди придобиване право на пенсия.
 • Не се облагат с данък при обратно получаване и сумите от вноски, за които данъчно облекчение не е ползвано.
 • При плащане на наследници получените суми се облагат с данък върху наследствата в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
 • Реализираният доход от инвестиране на активите на пенсионния фонд, разпределян по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облага с данък при изплащане, независимо дали осигуреното лице е придобило право на пенсия или не.
Последна промяна на: 16.07.2020 г.