NN Доброволен пенсионен фонд: Осигуряване по договор в полза на трето лице

NN Доброволен пенсионен фонд: Осигуряване по договор в полза на трето лице

Осигуряване по договор в полза на трето лице

Всяко лице, навършило 16 г., може да бъде осигурявано в доброволен пенсионен фонд не само от работодател, но и от трето лице. Осигурителният договор се сключва между Дружеството и осигурителя в полза на трето лице (осигурен). В такъв случай обаче осигуреното лице трябва  да декларира съгласието си да бъде осигурявано при условията на съответния договор. Средствата постъпват по лична партида на осигуреното лице, а вноските са също толкова гъвкави, колкото всички останали вноски в ДПФ: няма изискване за размера им; могат да бъдат периодични (месечни, тримесечни, шестмесечни, годишни) или еднократни.

Данъчно облагане

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) осигурителят не ползва данъчно облекчение за направените от него вноски. При обратно получаване на внесените суми осигуреното лице не дължи данък, както след придобиване право на лична пенсия за старост, така и за обратно получаване на средства преди придобиване на това право.

Осигурените лица и осигурителите в NN Доброволен пенсионен фонд имат следните права:

Право на информация

 • Безплатна информация относно натрупаната сума в индивидуалната осигурителна партида, преведените осигурителни вноски, реализираната доходност от инвестиции на фонда, събраните такси и удръжки от дружеството;
 • Извлечение от индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице за предходната календарна година, което се изпраща по имейл или пощата в срок до 31 май всяка година;
 • В случай на смърт на осигуреното лице право на информация за състоянието на партидата имат наследниците, посочени в договора, или наследниците по закон (когато в договора няма посочени конкретни наследници);
 • При поискване осигурителят има право на информация за общия размер на платените от него осигурителни вноски и встъпителна такса в полза на осигурения.

Право на прехвърляне

 • Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните суми по индивидуалната партида или част от тях от един доброволен пенсионен фонд в друг, ако в договора осигурителят не е ограничил правото му на прехвърляне. Осигуреният може да упражнява правото си на прехвърляне не повече от веднъж в рамките на една календарна година.

Други права на осигуреното лице и осигурителя в NN Доброволен пенсионен фонд

 • При придобиване право на пенсия осигуреното лице има право на лична срочна пенсия за старост, лична пенсия за инвалидност, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства;
 • При придобиване право на пенсия осигуреното лице има право да избере вида на плащането – пенсия, еднократно или разсрочено плащане;
 • Осигуреното лице има право да тегли натрупаните по партидата средства преди придобиване право на пенсия, ако в договора осигурителят не е ограничил правото му на теглене;
 • Осигуреното лице има право да определи лицата с право на наследяване на натрупаните средства в случай на смърт на осигуреното лице;
 • При смърт на осигурения/ пенсионера право на наследствена пенсия, на еднократно или разсрочено плащане имат лицата, посочени в договора. Ако в договора няма посочени лица, средствата се наследяват от наследниците по закон;
 • Осигурителят има право да спре плащанията, както и да ги възобнови по всяко време, като не дължи неустойки или удръжки;
 • Осигурителят има право да променя условията на договора само със съгласието на осигуреното лице;
 • Осигурителят има право да посочи ограничения, свързани с правото на теглене и/ или правото на прехвърляне на средствата от осигуреното лице.
Последна промяна на: 16.07.2020 г.