NN Доброволен пенсионен фонд: Осигуряване с вноски от работодател

NN Доброволен пенсионен фонд: Осигуряване с вноски от работодател

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Осигуряване с вноски от работодател

Работодателите имат право да допълнят пенсионния доход на своите служители, внасяйки за своя сметка суми в тяхната партида в доброволен пенсионен фонд. При тази форма на осигуряване съществува възможност служителите и работодателят да внасят средства в ДПФ едновременно, независимо един от друг. Осигуряването от работодател е съобразено с неговите възможности – той сам определя условията на осигуряване. Няма изискване за размера и периодичността на вноските, те могат да бъдат месечни, тримесечни, шестмесечни, годишни или еднократни.

Данъчни облекчения

Вноски от работодател в размер до 60 лв. на месец на служител се признават за разход за дейността, при условие че към момента на тяхното превеждане работодателят не дължи данъчни плащания и плащания към държавното обществено осигуряване. Вноски от работодател, надвишаващи 60 лв., се признават за разход, като сумата над 60 лв. съгласно ЗКПО се облага с 10% с данък върху разходите.


Осигурените лица и осигурителите в NN Доброволен пенсионен фонд имат следните права:

Право на информация

  • Безплатна информация относно натрупаната сума в индивидуалната осигурителна партида, преведените осигурителни вноски, реализираната доходност от инвестиции на фонда, събраните такси и удръжки от дружеството;
  • Извлечение от индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице за предходната календарна година, което се изпраща по имейл или по пощата в срок до 31 май всяка година;
  • В случай на смърт на осигуреното лице право на информация за състоянието на партидата имат наследниците, посочени в договора, или наследниците по закон (когато в договора няма посочени конкретни наследници);
  • При поискване осигурителите имат право на информация за общия размер на преведените от тях осигурителни вноски и встъпителни такси в полза на всички осигурени от тях лица.
  • Възможност за изтегляне на натрупаните средства от вноски на работодателя. Те могат да бъдат изтеглени единствено при пенсиониране или до 5 години преди това.

Право на прехвърляне

Осигуреното лице може да прехвърли натрупаните суми от работодател при спазване на ограниченията в договора, подписан между пенсионното дружество и работодателя. Ограниченията не се прилагат, ако договорът между работодателя и пенсионното дружество е прекратен или ако е прекратен договорът на осигуреното лице с работодателя. При липса на ограничения в договора между пенсионното дружество и работодателя осигуреното лице има право да прехвърли средствата си от работодателски вноски, натрупани по индивидуалната му партида, или част от тях, от един доброволен пенсионен фонд в друг, но не повече от веднъж в рамките на една календарна година.

Други права на осигурителя в доброволен пенсионен фонд:

  • да ползва данъчни облекчения за направените вноски;
  • работодателят може да прекрати временно плащанията и да ги възобнови по всяко време, като не дължи неустойки или удръжки;
  • работодателят може по всяко време да промени размера на вноската, както и да промени периодичността на плащането.
Последна промяна на: 16.07.2020 г.