NN Доброволен фонд: Пенсии и други плащания

NN Доброволен фонд: Пенсии и други плащания

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Лицата, осигурявани в NN Доброволен пенсионен фонд, имат право на пенсия, както и на еднократно или разсрочено изплащане на средствата. Средствата, натрупани от лични вноски или от трето лице, могат да се изтеглят по всяко време. Изключение прави сумата, натрупана от вноски на работодателя - тя може да бъде изтеглена единствено при пенсиониране или до 5 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от съответното лице.

Лицата, осигурявани в NN Доброволен пенсионен фонд с лични вноски, с вноски от работодател имат право на пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на средствата при:

 • Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване;
 • До 5 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от съответното лице;
 • При трайна загуба на работоспособност 50% и над 50%. 

Видове плащания преди придобиване право на пенсия

 • Средствата, натрупани от лични вноски на лицето, или част от тях могат да се получават обратно по всяко време;
 • Сумата, натрупана от вноски на работодателя, може да бъде изтеглена единствено при пенсиониране или до 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране от съответното лице. Работодателят не може да я изтегли обратно;
 • При доброволно пенсионно осигуряване в полза на трето лице осигуреният може да тегли средства и преди да придобие право на пенсия, ако осигурителят не е ограничил в договора неговите права за обратно получаване на средства.

Видове плащания след придобиване право на пенсия

След придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст лицата, осигурявани в доброволния пенсионен фонд, могат да получат обратно средствата, натрупани от лични, работодателски вноски или от вноски от друг осигурител, или част от тях под формата на:

 • лична пенсия за старост (равни месечни плащания за определен от лицето срок);

Лична срочна пенсия за старост се отпуска само ако месечният й размер е не по-малък от 15% от размера на минималната месечна работна заплата за страната към датата на отпускане на пенсията. Ако изчисленият месечен размер на пенсията е по-малък, то натрупаните средства се изплащат наведнъж или разсрочено.

 • разсрочено (на части) съгласно план за разсрочено изплащане;
 • еднократно;
 • лична пенсия за инвалидност.

Личната пенсия за инвалидност е ежемесечно платима сума при трайно загубена работоспособност 50% и над 50%. Тя се отпуска, само ако месечният й размер е не по-малък от 15% от размера на минималната работна заплата за страната към датата на отпускане на пенсията. Ако изчисленият месечен размер на пенсията е по-малък, то натрупаните средства се изплащат наведнъж или разсрочено.

Лице с отпусната пенсия има право да промени срока за получаване на пенсията, но не по-често от веднъж в календарната година.

Други плащания

 • При смърт на осигурения (пенсионера) право на наследствена пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на средствата имат лицата, посочени в осигурителния договор, в пропорции, посочени в договора;

Наследствената пенсия се отпуска само ако месечният й размер е не по-малък от 15% от размера на минималната работна заплата за страната към датата на отпускане на пенсията. Ако изчисленият месечен размер на пенсията е по-малък, то натрупаните средства се изплащат наведнъж или разсрочено.

 • Ако в осигурителния договор няма посочени конкретни ползващи лица, право да получат средствата имат наследниците по закон.

Натрупаните суми в индивидуалната партида в доброволния пенсионен фонд не подлежат на принудително изпълнение.

Последна промяна на: 16.07.2020 г.