Пенсионно осигуряване: Стойност на дял

Пенсионно осигуряване: Стойност на дял

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Какво са дяловете?

Средствата в партидите се отчитат в лева и в дялове и части от дялове. Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд. Това означава, че активите на фондовете, т.е. закупените акции, облигации, права и други разрешени от закона активи, в които са инвестирани средствата на осигурените лица, подлежат на ежедневна преоценка.

Доходът от инвестирането на средствата се разпределя ежедневно по индивидуалните партиди на осигурените лица пропорционално на притежавания от тях брой дялове. Доходът се отчита в стойността на един дял. При повишаване стойността на нетните активи се повишава и стойността на един дял, т.е. размерът на средствата, натрупани по индивидуалната партида на всяко осигурено лице, при допускане че броят дялове остава непроменен. При понижаване на стойността на нетните активи, в резултат на ежедневната преоценка, се понижава и стойността на един дял, т.е. размерът на средствата, натрупани по партидите на осигурените лица.

Как се изчислява тяхната стойност?

Размерът на средствата в индивидуалната партида се изчислява като броят на притежаваните дялове се умножи по стойността на един дял за съответния работен ден. Този начин на разпределение на средствата гарантира пропорционално разпределение на доходността сред всички участници във фонда.

Стойността на един дял за работния ден се обявява от пенсионното дружество до 18 часа на същия ден в офисите на дружеството и на интернет страницата му.

Стойността на един дял на пенсионните фондове на NN, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява на третия работен ден на следващия месец във в-к "Труд".

*Стойност на дял не се изчислява и обявява в официални празници и почивни дни.
Фонд Стойност на дял/лв./
Последна промяна на: 19.06.2020 г.