Препоръчай ми решение

Препоръчай ми решение

Ако вече сте пенсионер

Видът на пенсията (срочна или пожизнена) и условията, при които тя се изплаща, зависят от фонда, в който сте осигурен - универсален, професионален и/ или доброволен пенсионен фонд.

Осигурените в универсален пенсионен фонд имат право на пожизнена пенсия за старост, платима след като лицето придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или до пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране от съответното лице. Тя се изплаща, при условие че определеният й размер е не по-малък от размера на минималната пенсия, платима от държавното обществено осигуряване. Това е втора пенсия, която ще получавате в допълнение към пенсията, изплащана от НОИ. От 01.01.2018 г. е допусната възможност за лицата, на които до 31.12.2018 г. остават по-малко от 5 години до възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО, да упражнят правото на избор по чл. 4б от КСО еднократно в срок до 31.12.2018 г. Въведена е възможност и за лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата между 15 август 2015 г. и 31 декември 2017 г. включително, с намален индивидуален коефициент, да поискат в срок до 31 декември 2018 г. Преизчисляване на пенсията си без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии"на държавното обществено осигуряване.

Ако се осигурявате в професионален пенсионен фонд вие имате право на срочна пенсия за старост. Тя се получава след като придобиете право на ранно пенсиониране, в зависимост от годините стаж при условията на първа или втора категория труд и навършената възраст. Тази пенсия е срочна, защото се заплаща само докато придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. След настъпването на този момент лицето започва да получава пожизнена пенсия от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд, ако е осигурявано в такъв фонд.

Всеки осигурен в доброволен пенсионен фонд има право на срочна пенсия за старост, платима след като осигуреното лице придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или до пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране. Формите на изплащане на тези средства могат да бъдат разнообразни и се избират от осигуреното лице.

Последна промяна на: 06.11.2018 г.