Препоръчай ми решение, ако вече съм пенсионер

Препоръчай ми решение, ако вече съм пенсионер

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Ако вече сте пенсионер

Видът на пенсията (срочна или пожизнена) и условията, при които тя се изплаща, зависят от фонда, в който сте осигурен - универсален, професионален и/ или доброволен пенсионен фонд.

Пенсии в зависимост от вида на пенсионния фонд

Осигурените в универсален пенсионен фонд

Имат право на пожизнена пенсия за старост, платима след като лицето придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или до пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране от съответното лице. Тя се изплаща, при условие че определеният й размер е не по-малък от размера на минималната пенсия, платима от държавното обществено осигуряване. Това е втора пенсия, която ще получавате в допълнение към пенсията, изплащана от НОИ.

Осигурените в професионален пенсионен фонд

Ако се осигурявате в професионален пенсионен фонд вие имате право на срочна пенсия за старост. Тя се получава след като придобиете право на ранно пенсиониране, в зависимост от годините стаж при условията на първа или втора категория труд и навършената възраст. Тази пенсия е срочна, защото се заплаща само докато придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. След настъпването на този момент лицето започва да получава пожизнена пенсия от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд, ако е осигурявано в такъв фонд.

Лицата, които не отговарят на тези условия, ще могат да се пенсионират от фонд „Пенсии“ на ДОО, като прехвърлят средствата си във фонд „Пенсии“.
Лицата, които не са упражнили правото си на ранно пенсиониране и не са прехвърлили средствата си във фонд „Пенсии“ на ДОО, ако продължат да работят до навършване на възрастта за пенсиониране по чл.68, ал.1 от КСО – ще могат да изтеглят еднократно средствата си от ППФ или да ги прехвърлят в УПФ при пенсиониране.

Осигурените в доброволен пенсионен фонд

Всеки осигурен в доброволен пенсионен фонд има право на срочна пенсия за старост, платима след като осигуреното лице придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или до пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране. Формите на изплащане на тези средства могат да бъдат разнообразни и се избират от осигуреното лице.

Последна промяна на: 16.07.2020 г.