Препоръчай ми решение, ако вече работя

Препоръчай ми решение, ако вече работя

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Ако вече работите

Ако използвате всички форми на осигуряване, които българската пенсионна система предлага, вие можете да си осигурите добро равнище на доходи в годините след пенсиониране. В зависимост от вашата възраст, законът предоставя различни възможности.

За родените след 31.12.1959 г.

В случай че сте родени след 31.12.1959 г., вашата пенсия, съгласно действащата пенсионна система, се формира от доходи от Държавното обществено осигуряване (ДОО) - фонд „Пенсии” (I стълб на пенсионната система) и от средства от Допълнителното задължително пенсионно осигуряване – това е втора пенсия (II стълб  на пенсионната система). Ако тепърва започвате трудовата си кариера, за да бъдете осигурявани в универсален пенсионен фонд, в срок до три месеца от началото на трудовия си стаж вие следва да изберете универсален фонд, в който да се осигурявате. Тъй като средствата за втора пенсия се управляват от предварително избрано от вас пенсионно дружество и нарастването им зависи от професионализма на управление на тези средства, вашият избор на пенсионно дружество е от изключително значение.

Родените след 31 декември 1959 г. могат да избират дали да продължат да се осигуряват за втора пенсия в избран от тях универсален пенсионен фонд (УПФ), управляван от дружество за допълнително пенсионно осигуряване, или да изберат цялата им вноска за пенсиониране да постъпва във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от КСО на Държавното обществено осигуряване.* Промяната от осигуряване в УПФ към осигуряване във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от КСО*, и обратно може да се прави многократно, но след изтичане на поне 1 година от последната промяна на осигуряването. Окончателният избор трябва да стане не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране от съответното лице по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Ако искате да получите повече информация за това разгледайте текста за „Промяна на осигуряване от УПФ във фонд „Пенсии” и обратно” в секция Допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

За родените след 31.12.1959 г. съществува възможност да се осигуряват и в доброволен пенсионен фонд (доброволни пенсионни фондове), което дава възможност за получаването на трета пенсия.

Научете повече за пенсионната система в България и за пенсионните фондове на NN.

За родените преди 01.01.1960 г.

Тъй като родените преди 01.01.1960 г. не разполагат с възможност да натрупват средства в универсален пенсионен фонд, участието в доброволен пенсионен фонд е единствената им индивидуална възможност да се включат в пенсионна схема на капиталов принцип. Осигуряването в третия стълб на пенсионната система е доброволно, но то има важна допълваща роля за постигане на добър доход след пенсиониране. То е доброволно, защото участието, размерът и периодичността на вноските зависят изцяло от волята на лицето. За разлика от участието в универсален пенсионен фонд, вие имате свободата да изберете и повече от един доброволен пенсионен фонд, в който да се осигурявате.

* За военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, и следователите.

Последна промяна на: 16.07.2020 г.