Препоръчай ми решение, ако първата работа ми предстои

Препоръчай ми решение, ако първата работа ми предстои

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Ако първата работа ви предстои

Ако все още не сте започнали работа, най-вероятно пенсионирането ви се вижда далечна перспектива, за която е рано да мислите отсега. Важно е обаче да знаете, че колкото по-рано започнете да се осигурявате за пенсия, с толкова повече средства ще разполагате след пенсионирането си.

Задължителни осигуровки

Задължителни осигуровки за пенсия започват да се удържат от месечната ви заплата още със сключването на първия ви договор – трудов или граждански. Вашите вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване постъпват в универсален пенсионен фонд, който вие избирате сами. Размерът на вноската за универсален пенсионен фонд за 2021 г. е 5% от осигурителния доход на лицето, разпределени в съотношение 2,8% за сметка на работодателя към 2,2% за сметка на служителя. Размерът на осигурителната вноска се определя всяка година с Кодекса за социално осигуряване.

Избор на пенсионно дружество

Важно е да знаете, че ако не изберете сами пенсионното дружество, което да управлява средствата ви за втора пенсия до три месеца след започване на първата ви работа, ще бъдете служебно разпределен от Националната агенция за приходите (НАП) в някое от дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Когато изберете 5% от осигурителния ви доход да се превеждат в определен от вас универсален пенсионен фонд, направените вноски ще постъпват във ваша лична партида и ще се инвестират по определени стандарти и правила с цел реализиране на доходност в дългосрочен план. Важно e да изберете пенсионно дружество, което да управлява отговорно и професионално вашите пари в годините до пенсиониране.

Имате възможност да прехвърлите натрупаните средства от индивидуалната ви партида в друг пенсионен фонд, ако e изминала 1 година след последното ви прехвърляне (едногодишният срок се прилага както от последната промяна на участие, така и от сключването на първия осигурителен договор, служебното разпределение, или възобновяването на осигуряването в УПФ по чл. 124а от КСО).

Родените след 31 декември 1959 г., които се осигуряват в универсален пенсионен фонд, могат да променят осигуряването си, като насочат вноските си към държавен фонд „Пенсии” (съответно към фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“*).  Промяната от осигуряване в УПФ към осигуряване във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от КСО*, и обратно може да се прави многократно, но след изтичане на поне 1 година от последната промяна на осигуряването.

Средствата, прехвърлени в Сребърния фонд, не носят допълнителна доходност и не могат да се наследяват за периода на престоя си в Сребърния фонд. През този период осигурителните вноски за УПФ не постъпват по индивидуалната осигурителна партида на лицето, а във фонд „Пенсии“ на ДОО.

В „Права на осигурените лица в NN Универсален пенсионен фонд” ще научите повече за промяната на осигуряване от УПФ във фонд „Пенсии” и обратно.

За да имате добър стандарт на живот и спокойно финансово бъдеще, наред със задължителното осигуряване, е важно да се осигурявате и в доброволен пенсионен фонд. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване дава възможност за дългосрочно спестяване, използвайки предимствата на капиталовото управление на средствата, с цел акумулиране на доход и допълване на пенсията, изплащана след пенсиониране от държавното обществено осигуряване и универсалния пенсионен фонд. То е изцяло доброволно по отношение на това дали да се осигурявате и в какъв размер да се осигурявате. Във всички случаи вие можете да ползвате данъчно облекчение за направените вноски в размер на до 10% от годишната ви данъчна основа. Средствата, изплатени обратно от доброволния пенсионен фонд след придобиване право на пенсия, независимо от избрания от вас начин на изплащане, не се облагат с данък.

Последна промяна на: 05.02.2021 г.