Вашето право на неприкосновеност и защита на личните данни е важно за NN България.

На 25 май 2018 г. започва прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните, наричан по-долу „Регламента“). Регламентът доразвива съществуващата към момента уредба в областта на личните данни, с цел да даде възможност на физическите лица – субекти на данните, да упражняват по-ефективен контрол върху начина, по който данните им се обработват. В качеството си на администратор на лични данни, NN България се стреми да осигури адекватно ниво на защита на данните на своите клиенти, и да ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства.

В зависимост от конкретния случай, NN България обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:
  • обработката е необходима за изпълнение на задълженията на NN България по сключения с вас застрахователен или осигурителен договор;
  • обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
  • обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие;
  • налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.
NN България съхранява данните ви по време на срока на застрахователния договор, както и за период от 10 (десет) години след прекратяването му. В случай на сключен осигурителен договор, приложимата нормативна уредба задължава NN България да съхранява данните ви по време на съществуване на осигурителното правоотношение и за период от 50 (петдесет) години след прекратяването му.

При обработването на данните ви, NN се стреми да прилага високи стандарти за сигурност (отговарящи на изискванията на ISO/IEC 27001), и ги предоставя само на държавни органи (в рамките на техните правомощия) и на подизпълнители с добра репутация.

Пълната информация за това по какъв начин работим с данните ви и как можете да упражните правата си съгласно Регламента.

ПОЛИТИКА НА NN БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

Формулярите, с които клиентите на NN България упражняват правата си съгласно Регламента можете да намерите тук.

От началото на 2018 г., NN България въведе позицията на длъжностно лице по защита на данните (DPO), коeто ще има консултативни функции в областта на защитата на личните данни, надзора по спазването на регламента в организацията и повишаването на осведомеността и обучението на  служителите.

За информация и въпроси, свързани с политиката на NN България за защита на личните данни, можете да се обръщате към Николай Младенски, Правен съветник и длъжностно лице по защита на данните на NN България.


Николай Младенски

Е-mail: Nikolay.Mladenski@nnbulgaria.com

Адрес: 1404 София, бул. България № 49Б, ет. 10

Тел.: Център за контакт с клиенти: 0800 11 464
Последна промяна на: 18.11.2020 г.